Zakupy na raty

Warunki kredytu

Oferujemy do wyboru przez Klienta:
 • promocyjny kredyt Raty 000 na 10, 20 lub 30 rat *
 • promocyjny kredyt "za 1% miesięcznie" **

Warunki kredytu Raty 000

 • bez pierwszej wpłaty
 • bez prowizji
 • bez oprocentowania nominalnego

Liczba rat do wyboru - 10, 20 lub 30

W ramach Umowy Kredytu Ratalnego i Umowy o Kartę Kredytową:

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu ratalnego w wysokości 1 366,30 zł dla 10 rat, w kwocie  148,24  zł każda, wynosi 19,67%, oprocentowanie nominalne: 0,00 %, całkowity koszt kredytu: 116,14 zł (ubezpieczenie kredytowe: 116,14 zł , odsetki: 0,00 zł, prowizja za zawarcie umowy: 0,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 482,44 zł.
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu ratalnego w wysokości 1 939,96 zł dla 20 rat, w kwocie  113,49  zł każda, wynosi 20,16%, oprocentowanie nominalne: 0,00 %, całkowity koszt kredytu: 329,79 zł (ubezpieczenie kredytowe: 329,79 zł, odsetki: 0,00 zł, prowizja za zawarcie umowy: 0,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 2 269,75 zł.
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu ratalnego w wysokości  2 444,27 zł dla 30 rat, w kwocie  104,70 zł  zł każda, wynosi 22,40%, oprocentowanie nominalne: 0,00 %, całkowity koszt kredytu: 696,62 zł (ubezpieczenie kredytowe: 696,62 zł, odsetki: 0,00 zł, prowizja za zawarcie umowy: 0,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 3 140,89 zł.
 • Stan na dzień 04.06.2014r. RRSO dla całkowitej kwoty kredytu w karcie kredytowej na www.sygmabank.pl . Abra S.A. współpracuje z Sygma Banque S.A Oddział w Polsce i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych. Szczegóły dotyczące oferty i czasu jej trwania dostępne u Sprzedawcy.


Kredyty za 1% miesięcznie **

 • bez konieczności wnoszenia pierwszej wpłaty
 • okres kredytowania od 3 do 36 miesięcy
 • 0% prowizji za udzielenie kredytu
 • 0% odsetek umownych
 • kwota kredytu od 150 do 20 000 zł
 • koszt dla Klienta to prowizja za zawarcie umowy = 1% kwoty kredytu miesięcznie**

** W ramach Umowy Kredytu Ratalnego i Umowy o Kartę Kredytową: RRSO dla całkowitej kwoty kredytu ratalnego w wysokości  1 076,76 zł dla 9  rat, w kwocie  130,41 zł każda, wynosi  23,20 %, oprocentowanie nominalne: 0,00 %, całkowity koszt kredytu: 96,93 zł (ubezpieczenie kredytowe: 0,00 zł , odsetki: 0,00 zł, prowizja za zawarcie umowy: 96,93 zł). Całkowita kwota do zapłaty wynosi  1 173,69 zł. Stan na dzień 04.06.2014r. RRSO dla całkowitej kwoty kredytu w karcie kredytowej na www.sygmabank.pl . Abra S.A. współpracuje z Sygma Banque S.A Oddział w Polsce i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych. Szczegóły dotyczące oferty i czasu jej trwania dostępne u Sprzedawcy.

Przykład zakupu na raty dla towaru o wartości 1000 zł

w kredycie Raty 000:
 • 10 rat po 100 zł plus 8,50 zł koszt ubezpieczenia do każdej raty
 • 20 rat po 50 zł plus 8,50 zł koszt ubezpieczenia do każdej raty
 • 30 rat po 33 zł plus 9,50 zł koszt ubezpieczenia do każdej raty

Wymagane dokumenty

Aby dokonać zakupu na raty wymagane jest przedstawienie:

1.  ważnego dowodu osobistego oraz

2. należy udokumentować fakt uzyskiwanie stałych akceptowanych przez Bank dochodów:

ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (oryginał)*,
  lub
 • dokument ZUS RMUA za 1 z ostatnich 3 miesięcy** 
  lub
 • wyciąg z konta bankowego za ostatni 1 miesiąc potwierdzający wysokość dochodu Klienta **
  lub
 • potwierdzenie z banku w którym Klient posiada rachunek, o wpływie wynagrodzenia Klienta w kwocie … na nr konta bankowego, którego Klient jest właścicielem lub współwłaścicielem (oryginał)* 
  lub
 • PIT 11 (kopia, oryginał do wglądu), możliwość okazania od 1 stycznia do 30 kwietnia

EMERYCI, RENCIŚCI W WIEKU EMERYTALNYM:

 • owód wypłaty świadczenia** (odcinek świadczenia nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, odcinek przekazu pocztowego nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, zaświadczenie (oryginał)* wystawione i podpisane przez bank poświadczające datę wpływu środków z tytułu świadczenia na rachunek bankowy, numer świadczenia, imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego zgodne z danymi Kredytobiorcy*, wyciąg z rachunku bankowego (lub zestawienia operacji na rachunku) za ostatni / poprzedni miesiąc kalendarzowy), lub
 • ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia**, lub
 • zaświadczenie (oryginał) o wysokości świadczenia wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ*
 • zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ*

RENCIŚCI NIE BĘDĄCY W WIEKU EMERYTALNYM:

 • dowód wypłaty świadczenia** (odcinek świadczenia nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, odcinek przekazu pocztowego nie starszy niż 3 ostatnie miesiące, zaświadczenie (oryginał)* wystawione i podpisane przez bank poświadczające datę wpływu środków z tytułu świadczenia na rachunek bankowy, numer świadczenia, imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego zgodne z danymi Kredytobiorcy*, wyciąg z rachunku bankowego (lub zestawienia operacji na rachunku) za ostatni / poprzedni miesiąc kalendarzowy), oraz
 • legitymacja emeryta – rencisty z podanym okresem ważności**, lub
 • ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia** (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje)** 
  lub w zastępstwie powyższych dokumentów:
 • zaświadczenie (oryginał)* o wysokości renty i okresie na jaki renta została przyznana, wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/WOLNY ZAWÓD:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/elektroniczny wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis / wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego)**; oraz
 • PIT za ostatni rok kalendarzowy** właściwy dla formy opodatkowania, tj. PIT-36/36L – zasady ogólne, PIT-28 – ryczałt, decyzję z właściwego US o aktualnej wysokości podatku – karta podatkowa, potwierdzone przez Urząd Skarbowy (dowodem potwierdzenia może być również dowód nadania listem poleconym lub urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego), lubZaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za rok ubiegły (oryginał)*, lub
 • Karta podatkowa za ubiegły rok**, oraz
 • Regon lub NIP

ROLNICY/DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ:

 • decyzję z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego**, lub
 • zaświadczenie (oryginał)* z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje: 
  a) dane osobowe Kredytobiorcy,
  b) wielkość gospodarstwa (w ha fizycznych i przeliczeniowych),
  c) wysokość rocznego przeciętnego dochodu,
  d) cel wydania zaświadczenia, pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem, lub
 • faktury za umowy kontraktowe za okres 3 ostatnich miesięcy (np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne) świadczące o stałym charakterze otrzymywanych świadczeń**, lub
 • decyzję właściwego Urzędu Skarbowego w sprawie oszacowania dochodu PIT-7 (decyzja wydawana na rok z góry)**, lub
 • decyzja Biura Powiatowego ARiMR dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich – są to subwencje roczne
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty z tytułu dopłaty bezpośredniej

UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO, UMOWY AGENCYJNE, KONTRAKTY (poza kontraktami marynarskimi):

 • zaświadczenia (oryginał) od instytucji, z którą został zawarty kontrakt zawierającego w szczególności:
  a) dane Kredytobiorcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania,
  b) dane instytucji: nazwę, adres i numer telefonu (mogą być zamieszczone na pieczęci firmowej),
  c) nazwę zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji,
  d) wysokość otrzymywanego średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za okres ostatnich 3 miesięcy (jeśli podany dochód jest kwotą brutto aby otrzymać dochód netto należy kwotę brutto pomnożyć przez 0,7),
  e) okres na jaki zawarto kontrakt oraz datę przewidywanego kolejnego kontraktu,
  f) pieczęć firmową oraz pieczęci i podpisy osób upoważnionych do wystawiania tego rodzaju zaświadczeń,
  g) datę wystawienia zaświadczenia,
  h) informację, iż firma znajduje/nie znajduje się w stanie upadłości/likwidacji.

KONTRAKTY MARYNARSKIE:

 • zaświadczenie (oryginał) od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu kontraktów w języku polskim, które powinno zawierać:
  a) okres przebywania na morzu,
  b) kwotę miesięcznych dochodów,
  c) datę ostatniego kontraktu oraz datę przewidywanego kolejnego kontraktu.

NAJEM LOKALU/DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI:

 • umowę najmu lokalu**, oraz
  oraz
 • PIT za ostatni rok kalendarzowy (36/36L – osoby prowadzące działalność gospodarczą; 28 – ryczałt)** 
  * Ważne 1 miesiąc od daty wystawienia
  ** Kopia, oryginał do wglądu

DLACZEGO ZAKUPY NA RATY W SYGMA BANQUE S.A. Oddział w Polsce?

Kredyt ratalny jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących w prosty i szybki sposób sfinansować swoje zakupy, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.

 • kredyt dostępny nawet do 36 rat, im dłuższy okres spłaty tym niższa rata
 • minimum zabezpieczeń
 • spłaty kredytu dokonujesz w bardzo prosty sposób - wszystkie raty poza wyrównującą są równe, dzięki czemu możesz łatwo planować swój budżet
 • przejrzyste warunki jego uzyskania

Pomyśleliśmy o bezpieczeństwie Twoim i Twojej rodziny już dziś

 • Oferujemy ubezpieczenie na wypadek śmierci Kredytobiorcy lub jego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Więcej informacji znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie www.sygmabank.pl/Ubezpieczenia.