Kupuj przez internet

Polityka prywatności

 1. PREAMBUŁA

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane firmie DOMIPORTA Sp. z o.o.(dawniej: Auto Centrum Sp. z o.o.), (dalej: DOMIPORTA lub administrator) za pośrednictwem Platformy Handlowej https://abra-meble.pl (dalej: Serwis lub Platforma Handlowa), pragniemy poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić powierzone nam dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad korzystania z Platformy Handlowej oraz przekazanie ważnych informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszego Serwisu.

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich przypadków, w których DOMIPORTA (dawniej: Auto Centrum Sp. z o.o.) jest administratorem i przetwarza dane osobowe bez względu na źródło pochodzenia danych, tj. zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pozyskaliśmy je w sposób pośredni, otrzymując je od innych uprawnionych podmiotów danych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest operator platformy handlowej, tj. DOMIPORTA Sp. z o.o.(dawniej: Auto Centrum Sp. z o.o.) z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Krakowskiej 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (dalej: administrator).

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych przez administratora możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@abraonline.pl lub korespondencyjnie pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych

Domiporta Sp. z o.o.(dawniej: Auto Centrum Sp. z o.o.)

ul. Czajkowskiego 51

38-400 Krosno

 

 1. CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z naszej Platformy Handlowej może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Ze względu na różnorodność celów przetwarzania danych sam decydujesz o tym, czy chcesz nam je udostępnić. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • założenia i prowadzenia konta na Platformie Handlowej;
 • zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;
 • obsługi reklamacji;
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności elektronicznych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie administratora;
 • zarządzania relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami profilowanymi;
 • kontaktowych;
 • wsparcia usług kredytowych;
 • wsparcia ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • wsparcia obsługi usług płatniczych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • zapisywania danych w plikach cookies;

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
 1. ODBIORCY DANYCH

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywali Twoje dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 • podmioty sprzedające towary za pośrednictwem Platformy Handlowej, podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmioty realizujące usługi dostawy towarów, w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Platformy Handlowej, firmy świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta administrator, firmy konsultingowe, firmy współpracujące w ramach kampanii marketingowych, podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną itp.;
 • podmioty prowadzące serwisy internetowe umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach;
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
 • pozostałe podmioty takie jak: firmy kredytowe, ubezpieczeniowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, audytorzy i biegli rewidenci, firmy windykacyjne itp.

W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Platformy Handlowej.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 • w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z Platformy Handlowej oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do administratora – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanym do administratora;
 • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody;
 • w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat);
 • w celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres, w którym administrator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty;
 • informacje wynikające z plików cookies własnych będą przechowywane tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.

 

 1. UPRAWNIENIA OSÓB W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg praw wynikających z RODO, tj. prawa do cofnięcia wyrażonej zgody. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez DOMIPORTA Sp. z o.o.(dawniej: Auto Centrum Sp. z o.o.), jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Ci prawo do powstrzymania administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@abraonline.pl lub korespondencyjnie pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych

Domiporta Sp. z o.o.(dawniej: Auto Centrum Sp. z o.o.)

ul. Czajkowskiego 51

38-400 Krosno

 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z Platformy Handlowej jak również realizacji zamówionych przez Ciebie usług.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów wspierających naszą działalność, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Twoje dane osobowe są jednak bezpieczne - dostawcy systemów przystąpili do programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield) i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej.

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie: 22/ 531 03 00;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. PROFILOWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu optymalizacji naszej Platformy Handlowej oraz wykorzystania niektórych informacji o Tobie w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Jeżeli nie chcesz podlegać profilowaniu, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies. 

 1. PLIKI COOKIES

Platforma Handlowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasz Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Serwisu. W plikach cookies znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy Handlowej, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta Użytkownika. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. Google Analytics.

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz innych technologii śledzących opisaliśmy tutaj: https://www.abra-meble.pl/kupuj-przez-internet/#polityka_cookies

 1. OSOBY MAŁOLETNIE

Platforma Handlowa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności będzie poddawana przez administratora regularnym przeglądom i w razie potrzeby uzupełniana lub uaktualniana. Uzupełnienia oraz zmiany mogą wynikać m.in. z nowych przepisów prawa lub nowych wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Twoje dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych przez nas danych osobowych.

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w naszym Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

Polityka Cookies

 1. Serwis abra-meble.pl (zwany dalej Serwisem) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu abra-meble.pl - Domiporta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Auto Centrum Sp. z o.o.) z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu  do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu abra-meble.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

Płatności i dostawa

Płatności

W sklepie internetowym abra-meble.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • przelewem na konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska SA o/Kraków 22 1600 1039 0002 0035 0590 6153
 • płatność gotówką w kasie sklepu stacjonarnego – dotyczy wyłącznie zamówień odbieranych osobiście w wybranym przez Klienta sklepie Abry,
 • płatność on-line za pośrednictwem serwisów Przelewy 24 ,

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Za moment dokonania płatności uważa się:

 • w przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto Sprzedającego,
 • pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.
Dostawa zamówienia

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób: 

 • dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub
 • odbiór osobisty z wybranego przez Klienta sklepu Abry. 

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty Dostawy obejmują wniesienie zamówienia na parter.

Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu i różni się w zależności od typu Towaru, jego wagi i producenta.

Termi realizacji podany jest w dniach roboczych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

Odbiór Zamówienia

Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

Reklamacje

Abra S.A. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody.

Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w Karcie gwarancyjnej dołączanej przez producenta do towaru.

Jeśli Klient zdecyduje się na złożenie reklamacji z powołaniem się na rękojmię sprzedawcy z tytułu wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiegać będzie zgodnie z Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady /art. 556-576 Kodeksu cywilnego/.

Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: nasz_klient@abra-meble.pl lub faxem na numer (12) 290 71 60. Abra S.A zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację. Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prawo odstąpienia od umowy - pouczenie

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ABRA S.A, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, e-sklep@abraonline.pl, tel. 012 290 71 50, fax 012 290-71-60 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.abra-meble.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 99 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.