Regulaminy Abra S.A

Wybierz kategorię

Regulamin promocji „ Poczuj smak promocji ”

§ 1
WPROWADZENIE.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z akcji promocyjnej której organizatorem jest Abra S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000003143, posiadająca NIP 6792143823 oraz REGON 351200371, za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.abra-meble.pl oraz w sklepach stacjonarnych Abra S.A. /zwana dalej Organizatorem/.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji sprzedażowej towarów /zwanej dalej Promocją/, których sprzedawcą jest Organizator, czas trwania promocji, sposób informowania o promocji i jej warunkach, sposób składania reklamacji związanych z promocją.
 2. Promocja prowadzona jest w okresie od 24.05.2024 r. do 13.06.2024 r. /zwanym dalej Okresem Promocji/.
 3. Udział w Promocji może wziąć każdy kupujący /zwany dalej Uczestnikiem/.
 4. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI.

 1. Aby skorzystać z Promocji należy w Okresie Promocji dokonać u Organizatora w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.abra-meble.pl lub dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora (lista sklepów wraz z adresami dostępna na www.abra-meble.pl) zakupu mebli kuchennych będących w ofercie sklepu: zestawy mebli kuchennych, szafki kuchenne górne, szafki kuchenne dolne, fronty kuchenne do szafek, szafki pod zlew, wyspy kuchenne, blaty kuchenne (z wyłączeniem akcesoriów mebli kuchennych) na łączną kwotę co najmniej 1000 zł brutto.
 2. Za każdy wydany na zakupy w Promocji 1000 zł brutto Uczestnik otrzyma rabat o wartości 100 zł brutto. Jeśli w koszyku pojawi się jakikolwiek produkt spoza Promocji, rabat nie zostanie naliczony.
 3. Maksymalna kwota zakupów, za którą można dostać rabat to 20 000 zł brutto. Wysokość możliwych do otrzymania rabatów obrazuje poniższe zestawienie:
  1. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 1000,99 zł brutto do 1999,99 zł brutto: rabat o wartości 100 zł,
  2. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 2000 zł brutto do 2999,99 zł brutto: rabat o wartości 200 zł,
  3. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 3000 zł brutto do 3999,99 zł brutto: rabat o wartości 300 zł,
  4. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 4000 zł brutto do 4999,99 zł brutto: rabat o wartości 400 zł,
  5. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 5000 zł brutto do 5999,99 zł brutto: rabat o wartości 500 zł,
  6. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 6000 zł brutto do 6999,99 zł brutto: rabat o wartości 600 zł,
  7. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 7000 zł brutto do 7999,99 zł brutto: rabat o wartości 700 zł,
  8. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 8000 zł brutto do 8999,99 zł brutto: rabat o wartości 800 zł,
  9. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 9000 zł brutto do 9999,99 zł brutto: rabat o wartości 900 zł, /li>
  10. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 10 000 zł brutto do 10 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1000 zł,
  11. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 11 000 zł brutto do 11 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1100 zł,
  12. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 12 000 zł brutto do 12 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1200 zł,
  13. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 13 000 zł brutto do 13 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1300 zł,
  14. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 14 000 zł brutto do 14 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1400 zł,
  15. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 15 000 zł brutto do 15 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1500 zł,
  16. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 16 000 zł brutto do 16 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1600 zł,
  17. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 17 000 zł brutto do 17 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1700 zł,
  18. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 18 000 zł brutto do 18 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1800 zł,
  19. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 19 000 zł brutto do 19 999,99 zł brutto: rabat o wartości 1900 zł,
  20. zakup mebli kuchennych o łącznej wartości od 20 000 zł brutto i więcej: rabat o wartości 2000 zł.
 4. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku, przy dokonywaniu zakupów na stronie internetowej lub zostanie udzielony w sklepach stacjonarnych.
  Rabat nalicza się tylko jeśli koszyk będzie zawierał produkty z Promocji „Poczuj smak promocji”.
 5. Niniejsza akcja rabatowa nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepach Organizatora.

§ 4
PROCEDURY OSTROŻNOŚCIOWE ORAZ ZWIĄZANE ZE ZWROTEM TOWARU.

 1. W przypadku nieprawidłowego działania platformy sprzedażowej lub problemów technicznych /awarii/ sklepu internetowego, cena końcowa towaru przy błędnej kwocie sprzedaży lub w razie zastosowania nieprawidłowo naliczonego rabatu nie może być niższa niż wartość godziwa sprzedawanego towaru.
 2. W przypadku zwrotu towaru przez klienta, naliczony rabat będzie dzielony proporcjonalnie do wartości zakupionych produktów oraz odejmowany od ceny zwracanego towaru. Klient otrzyma zwrot ceny towaru pomniejszonej o naliczony wcześniej rabat.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji można składać najpóźniej 30 dnia po zakończeniu promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres: nasz_klient@abra-meble.pl.
 2. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, adres, numer zamówienia oraz powód reklamacji i żądanie względem Organizatora.
 3. Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opierał się będzie na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z ninejszym Regulaminem jest prawo polskie. Spory w tym zakresie rozstrzygają miejscowo właściwe sądy powszechne.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie reklamacji związanych z przebiegiem samej promocji i nie ograniczają w jakikolwiek sposób uprawnień konsumenta związanych ze stwierdzeniem wady produktów zakupionych w ramach promocji.

§ 6
DANE OSOBOWE.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Promocji odbywać się będzie na następujących zasadach:

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Abra S.A. z siedziba w Krakowie, ul. Wadowickiej 8a.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Promocji oraz w innych celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa /np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne na potrzeby realizacji Promocji.
 4. W ramach realizacji Promocji dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu Organizatora.
 5. Dane przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, aby umożliwić Organizatorowi właściwą reakcję na ewentualne zgłoszenia reklamacyjne.
 6. Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania i żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@abraonline.pl
 7. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się na
 8. Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zakupy dokonane przed datą wejścia w życie zmiany niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2024 r.

Regulamin rat 10x0%*

*Z propozycji można skorzystać w terminie 09.05.2024 do 28.05.2024 RRSO to Rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona na dzień 08.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie dla bezkosztowego kredytu ratalnego udzielanego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) w sklepach Abra. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000 zł, minimalna kwota – 2 500 zł. Okres kredytowania 10 miesięcy. Udzielenie kredytu zależy od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Klienta. Abra S.A. współpracuje z Bankiem i jest umocowana do dokonywania w imieniu Banku czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kredyt 10x0%, RRSO=0% dotyczy dowolnych zakupów od 2500 zł (dwa i pół tysiąca złotych) w sklepach meblowych Abra S.A. oraz w internetowym sklepie www.abra-meble.pl w okresie promocji od 09.05.2024 do 28.05.2024r.

Regulamin Programu Lojalnościowego Domator od 28.05.2019

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Domator” (dalej: „Program”) organizowanym przez spółkę ABRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003143, NIP 6792143823, REGON 351200371, o kapitale zakładowym w kwocie 52.863.620,00 złotych w całości opłaconym (dalej: „Organizator”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia, poza określonymi powyżej, należy rozumieć:

 • 1.1. „Uczestnik” – uczestnikiem Programu Domator może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Programie i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.
 • 1.2 „Wirtualna Karta Domator” jest to imienna karta przypisywana po rejestracji danych klienta w systemie, na podstawie której Uczestnik jest uprawniony jest do określonych Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, przeznaczona do gromadzenia i wymiany na Korzyści Punktów naliczanych na Konto Uczestnika, identyfikowana poprzez wysłanie do Klienta za pomocą specjalnej aplikacji numeru karty i kodu kreskowego.
 • 1.3. „Formularz Rejestracyjny” - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora (Załącznik), który po jego uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu.
 • 1.4. „Deklaracja” – oznacza wniosek o przystąpienie do Programu, wypełniony przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 • 1.5. „Klient” - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca przystąpić do Programu jako jego Uczestnik.
 • 1.6. „Korzyści” – wszelkie świadczenia dostępne dla Uczestników na mocy niniejszego Regulaminu.
 • 1.7. „Konto” - oznacza konto imienne Uczestnika. Z Kontem Uczestnika związana jest Wirtualna Karta Domator.
 • 1.8. „Punkty” – naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub wypełnieniem ankiety, zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Korzyści; ilość Punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych Towarów lub wypełnienie ankiety określa niniejszy Regulamin.
 • 1.9. „Portal” – aplikacja WWW, zapewniająca obsługę Uczestników Programu przez Internet, dająca dostęp do Konta zarejestrowanym Uczestnikom Programu.
 • 1.10. „Sklepy Abra” – oznaczają objęte Programem placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką: Abra, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.abra-meble.pl.
 • 1.11. „Ustawa” oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • 1.12. „Baza Danych” oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator.
 • 1.13. „Towary” oznaczają towary dostępne w ofercie Organizatora, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów.

2. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2.2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 (osiemnasty) rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • 2.3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika.
 • 2.4. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania karty lub reklamacji) mogą być dokonywane wyłącznie przez Uczestnika lub osobę umocowaną przez Uczestnika.
 • 2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Wirtualnej Karty Domator oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Programu.
 • 2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

3. Warunki uczestnictwa w programie

 • 3.1. Zainteresowany uczestnictwem w Programie jest uprawniony do przystąpienia do Programu przy dokonaniu jednorazowych zakupów w Sklepie Abra. Osoba ta wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje. W Formularzu należy podać następujące dane osobowe Klienta:
  • a) imię i nazwisko,
  • b) adres zamieszkania,
  • c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  • d) adres e-mail,
  • e) numer telefonu.
 • 3.2. Przystąpienie do Programu może nastąpić także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: www.abra-meble.pl. Klient zainteresowany uczestnictwem w Programie wypełnia w formie elektronicznej Deklarację dostępną na stronie internetowej Organizatora i zatwierdza poprawność podanych w Deklaracji danych, którymi są dane określone powyżej w pkt. 3.1. W podanym wyżej zakresie jak i ramach korzystania z Portalu Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 • 3.3. Przystąpienie do Programu po złożeniu Formularza Rejestracyjnego lub wypełnieniu Deklaracji następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Deklarację lub składająca Formularz Rejestracyjny spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja lub Formularz (pola wymagane do rejestracji) wypełnione są poprawnie. W przypadku chęci przystąpienia do programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora - Organizator potwierdzi przystąpienie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Deklaracji lub Formularza Rejestracyjnego, zawierający link do strony internetowej Organizatora. Poprzez odznaczenie przesłanego linku, Klient potwierdza przystąpienie do Programu.
 • 3.4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 • 3.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Sklepach Abra oraz na wskazanej w pkt. 3.2.

4. Wirtualna Karta Domator

 • 4.1. Wirtualny numer karty Domator wydawane są Uczestnikowi w momencie wyrażenia przez Niego zgody na uczestnictwo w Programie oraz dokonania dowolnego zakupu w jednym z Sklepów Abra. W celu rejestracji, klient prawidłowo wypełni i odda Formularz Rejestracyjny pracownikowi Sklepu.
 • 4.2. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, Wirtualna Karta Domator zostanie wysłana Uczestnikowi na podany przez Niego adres mailowy. W celu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, klient prawidłowo wypełni wymagane dane i zaakceptuje Deklarację.
 • 4.3. W Programie występują następujące rodzaje Kart:
  • 4.3.1.Wirtualna Karta Domator
 • 4.4. Każdy Uczestnik może posiadać jedną aktywną Wirtualną Kartę Domator.
 • 4.5. Wirtualna Karta Domator zachowują ważność w okresie obowiązywania Programu.
 • 4.6. Użytkownik zachowuje dotychczas zgromadzone na Koncie Punkty.

5. Dane osobowe

 • 5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415.
 • 5.2. Dane osobowe będą przetwarzane do świadczenia usług Programu Lojalnościowego ABRA DOMATOR w celu:
  • 5.2.1. założenia i prowadzenia konta w Programie Lojalnościowym
  • 5.2.2. rejestrowania punktów za zakupy i zarządzania nimi
  • 5.2.3. przesyłania informacji uczestnikowi Programu na temat zebranych punktów oraz nagrodach, takich jak rabaty
 • 5.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu:
  • 5.3.1. przesyłania uczestnikowi Programu ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez ABRA S.A.
  • 5.3.2. wysyłania prezentów z okazji urodzin uczestnika Programu
 • 5.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 • 5.5. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Są to podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, wspierające promocję ofert, współpracujące w ramach kampanii marketingowych.
 • 5.6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zrezygnowania z członkostwa w Programie. Po zamknięciu konta w Programie, dane osobowe uczestnika Programu zostaną usunięte.
 • 5.7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
 • 5.8. Część danych osobowych zostanie zachowana, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub jeśli będzie się toczyć jakikolwiek spór prawny.
 • 5.9. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • 5.10. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 5.11. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: iod.abrasa@abraonline.pl

6. Punkty:

 • 6.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towarów w Sklepach Abra. Punkty naliczane są od pierwszej transakcji Uczestnika.
 • 6.2. Dodatkowo mogą być także przyznawane dodatkowe Punkty na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.
 • 6.3. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojego Numeru Karty Domator pracownikowi Sklepu Abra, zanim Uczestnik nabędzie Towar objęty Programem (przed zamknięciem transakcji).
 • 6.4. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w następujący sposób:
  • 6.4.1. Punkty będą przyznawane po nabyciu i odbiorze Towarów zgodnie z następującą zasadą: 10 złotych wydanych na zakupy w Sklepie Abra = 1 Punkt.
  • 6.4.2. Punkty dodatkowe będą przyznawane po spełnieniu warunków promocji w terminie określonym w warunkach danej oferty promocyjnej.
 • 6.5. Uczestnik otrzyma również punkty za wypełnienie ankiety, która zostanie przesłana na podany przez Niego adres e-mail po rejestracji w Programie.
 • 6.6. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • 6.7. Jeżeli Punkty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do anulowania odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta danego Uczestnika.
 • 6.8. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Towarów.
 • 6.9. Punkty zebrane przez Uczestnika utrzymują ważność w okresie 1 (jednego) roku od momentu zdobycia ich przez Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.
 • 6.10. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy okazaniu Kart.
 • 6.11. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu odebrania towaru.

7. Korzyści

 • 7.1. Zasady wymiany Punktów na Korzyści określone są w niniejszym Regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.
 • 7.2. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 500 (pięciuset) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 10% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.
 • 7.3. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 350 (trzystu pięćdziesięciu) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 5% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.
 • 7.4. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 1000 (tysiąca) punktów Uczestnik otrzymuje całoroczny rabat w wysokości 10% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

8. Reklamacje

 • 8.1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia lub błędnego naliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów lub wypełnienie ankiety. Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w Sklepie Abra lub wysłać na adres e-mail abradomator@abra-meble-pl. Każda taka reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia na podstawie konkretnego stanu faktycznego.
 • 8.2. Reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie wszelkich dowodów okoliczności będących podstawą do nabycie Punktów przez Uczestnika, między innymi na podstawie paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów objętych Programem lub potwierdzenia wysłania wypełnionej ankiety, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Reklamacja możliwa jest również na podstawie Konta oraz dokonanej transakcji po ich zidentyfikowaniu przez sprzedawcę w Sklepie Abra.

9. Wystąpienie z Programu, Zakończenie Programu oraz Wykluczenie z Programu

 • 9.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu przez Organizatora zawiadomienia w tym zakresie, którego Uczestnik może dokonać poprzez Portal wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.
 • 9.2. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:
  • 9.2.1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu
  • 9.2.2. Formularz wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera wymaganych danych Uczestnika, jest nieczytelny lub nie zawiera podpisu Uczestnika;
  • 9.2.3. Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w Programie;
  • 9.2.4. Deklaracja jest wypełniona niepoprawnie.
  • 9.2.5. Uczestnik nie potwierdził swojego uczestnictwa w programie za pomocą linku wysyłanego na podany w Deklaracji lub w Fromularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
 • 9.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem przesłanym na adres e-mail Uczestnika, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji lub Formularzu nieprawdziwe dane
 • 9.4. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika
 • 9.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem, z 90 dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestnika przesyłając powiadomienie na wskazany przez niego adres e-mail.
 • 9.6. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Sklepach Abra oraz na stronie internetowej Organizatora.

10. Zmiany

 • 10.1. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Sklepach Abra, na stronie internetowej organizatora oraz poprzez przesłanie powiadomienia o tym fakcie na adres mailowy wskazany przez Uczestnika. Zmienione postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników, którzy przystąpili do Programu po opublikowaniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora
 • 10.2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie, poprzez przesłanie wiadomości mailowej, kierowanej na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt. 11.2.. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

11. Zawiadomienia

 • 11.1. Zawiadomienia Uczestnika przez Organizatora dokonywane będą za pomocą poczty na adres wskazany w Deklaracji lub Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych
 • 11.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: abradomator@abraonline.pl, na adres firmy lub dowolnego sklepu Abra.

12. Wymagania techniczne dotyczące przystąpienia do programu za pomocą strony internetowej Organizatora.

 • 12.1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Portalu oraz strony internetowej Organizatora jest posiadanie przez Klienta (Uczestnika) systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  • a) z dostępem do sieci Internet;
  • b) z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, oraz najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Firefox, Opera lub Safari,
  • c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
  • d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

13. Postanowienia końcowe

 • 13.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 • 13.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 13.3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 03.01.2019 r.

Kraków, dnia 28.05.2019 r.

Regulamin wymiany/zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym

1. Postanowienia ogólne

1. Meble zakupione w sklepach stacjonarnych ABRA mogą być wymienione na inne towary oferowane przez ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie lub zwracane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin dotyczy towarów – mebli zakupionych w sklepie stacjonarnym ABRA, którego właścicielem jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A.

3. Podstawą dokonania wymiany/zwrotu jest oryginał dowodu zakupu, tj. oryginał paragonu lub faktury VAT.

4. Firma ABRA S.A. dopuszcza wymianę/zwrot towaru w terminach:

- 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia – w przypadku towaru znajdującego się w stałej ofercie ABRA S.A, dostępnego na zamówienie, nie będącego towarem na indywidualne zamówienie klienta,

- 7 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru przez klienta, pod warunkiem nie upłynięcia 14 dni od złożenia zamówienia – w przypadku towaru znajdującego się w stałej ofercie ABRA S.A, dostępnego w sklepie stacjonarnym ABRA w dniu zakupu, nie będącego towarem na indywidualne zamówienie klienta,

- 2 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia – w przypadku towaru indywidualnie zamówionego przez klienta.

5. Wymianie/zwrotowi podlegają towary pełnowartościowe, kompletne, posiadające fabryczne opakowania, nie noszące śladów użytkowania, uszkodzeń, zabrudzeń lub innych śladów zniszczenia. Wymianie/zwrotowi podlega tylko towar, którego stan techniczny odpowiada stanowi z momentu wydania towaru klientowi.

6. Koszty transportu, znoszenia, wnoszenia i dostarczenia do sklepu zwracanego towaru ponosi klient.

7. Wymiana/zwrot towaru oraz anulowanie zamówienia realizowane jest w godzinach pracy pracowników magazynu właściwego do odbioru wymienianego/zwracanego towaru. W sytuacji, gdy wymieniany/zwracany towar, ze względu na gabaryty lub wagę, jest uciążliwy w transporcie, klient zobowiązany jest do telefonicznego lub osobistego kontaktu ze sklepem, do którego towar będzie zwracany lub w którym towar będzie wymieniany, najpóźniej na dwa dni przed planowaną datą zwrotu/wymiany towaru, w celu ustalenia terminu odebrania wymienianego/zwracanego towaru.

8. W przypadku braku kontaktu, o którym mowa w pkt 7, sklep ma prawo odmówić wymiany/przyjęcia towaru w danym dniu.

9. Klient ma prawo do jednokrotnego wykorzystania uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu w stosunku do jednego zakupionego towaru.

10. Wymianie/zwrotowi nie podlegają:

- towary sprzedawane bez opakowań fabrycznych z ekspozycji sklepu, których transport ze względu na gabaryty wiąże się z koniecznością demontażu (np. meblościanki, szafy itp.),

- towary zakupione z rabatem udzielonym ze względu na uszkodzenia lub inne znamiona pogorszenia jakości,

- towary zwracane bez opakowania lub z uszkodzonym opakowaniem, wobec których istnieje podejrzenie wewnętrznych uszkodzeń, meble zmontowane, uszkodzone i niekompletne.

11. Ostateczną decyzję w przedmiocie wymiany/zwrotu towaru podejmuje Kierownik Sklepu lub pracownik przez niego upoważniony.

2. Warunki rozliczenia finansowego

1. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym ABRA można wymienić wyłącznie na inny towar o tej samej cenie lub za dopłatą na towar o cenie wyższej.

2. Zwrot należności za zakupiony towar, w przypadku oddania towaru do sklepu, następuje w formie przelania środków na Kartę Podarunkową wystawioną przez ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie. Karta Podarunkowa ważna jest jeden rok od daty jej wydania.

3. W przypadku płatności kredytem za towar, klient ma obowiązek wypełnić oświadczenie odstąpienia od umowy kredytowej, z zachowaniem terminu, oraz dostarczyć je do odpowiedniego banku lub sklepu.

3. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w każdym sklepie stacjonarnym ABRA oraz na stronie internetowej www.abra-meble.pl.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.

3. Abra S.A. z siedzibą w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Abra S.A. z siedzibą w Krakowie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie www.abra-meble.pl. Zgłoszenie dotyczące wymiany/zwrotu towaru, złożone przez klienta przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu, jest realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zgłoszenia.

4. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez klienta będącego konsumentem roszczeń na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Polityka Prywatności Abra S.A.

 1.        Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003143, REGON: 351200371, NIP: 679-214-38-23.

2.         W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: iod.abrasa@abraonline.pl.

 3.      W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • dostarczania zamówień, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
 • obsługi reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych;
 • założenia i prowadzenia konta w Programie Lojalnościowym ABRA DOMATOR;
 • rejestrowania punktów za zakupy i zarządzania nimi w ramach Programy Lojalnościowego ABRA DOMATOR;
 • przesyłania w ramach Programu Lojalnościowego ABRA DOMATOR informacji na temat zebranych punktów oraz o nagrodach, takich jak rabaty;
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności elektronicznych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ABRA S.A. w następujących celach:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym prowadzenia monitoringu wizyjnego w sklepach ABRA S.A.;
 • kontaktowych;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przesyłania upominków, ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez ABRA S.A.;
 • realizacji konkursów organizowanych przez ABRA S.A.;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 4.      Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przekazywali podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Mogą to być także firmy, które wspierają naszą działalność. Są to, firmy kurierskie, dostawcy, partnerzy handlowi, podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, technologiczne oraz firmy konsultingowe.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

5.         Czy posiadasz obowiązek podania nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez nas zamówionych przez Ciebie usług.

6.         Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez ABRA S.A. zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez ABRA S.A zgód lub innych oświadczeń.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą będziemy przechowywać przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, będziemy przechowywać Twoje dane przez 3 lata od dnia ich zebrania.

Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych będziemy przechowywać przez okres 6 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

Dane osobowe zebrane na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres, w którym ABRA S.A. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

 7.         Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) gwarantują się szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, masz prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Możesz także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8.      Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG).

9.        Czy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilować)?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez ABRA S.A. w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

10.      Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na naszej stronie www (abra-meble.pl/abrasa/) lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

Informacja o odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Abra S.A.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Abra S.A. wypełnia następujące obowiązki:

 • odbiera nieodpłatnie w punkcie sprzedaży zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
 • odbiera nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
 • odbiera nieodpłatnie w punkcie sprzedaży zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być:

 • tego samego rodzaju, pełnić te same funkcje co sprzęt sprzedawany i  w tej samej ilości co sprzęt nowo zakupiony (zgodnie z zasadą 1:1),
 • kompletny pod względem wyposażenia,
 • odłączony od instalacji i opróżniony,
 • oddany w momencie zakupu nowego sprzętu,
 • w przypadku zamówienia sprzętu z opcją dostawy, zużyty sprzęt musi znajdować się w miejscu tej dostawy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do punktu zbierającego zużyty sprzęt (ZSEiE) lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne są na stronach urzędów gmin oraz miast.

Znajdziesz je na stronie : https://www.bip.gov.pl/subjects/index/4599.

Punkty zbiórki ZSEiE dostępne są także na stronie internetowej: http://www.biosystem.pl/punkty-zbiorki-zseie-w-polsce.html.

Szczegółowe informacje można uzyskać w salonach stacjonarnych Abra.

Regulamin składania reklamacji w Abra S.A. dla zakupów w sklepach stacjonarnych

1. Abra S.A. nie jest producentem towarów prezentowanych w ofercie. Producent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji danego towaru (jej warunki wskazane są w karcie gwarancyjnej) o ile gwarancja jest udzielana. Istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji w autoryzowanym serwisie producenta, który podany jest na karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku złożenia reklamacji z reżimu Rękojmi za wady – odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcy w tym wypadku ABRA S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym.

3. Reklamacje dla towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym można składać:

 • Osobiście w sklepie stacjonarnym, w którym dokonano zakupu
 • Drogą mailową, załączając uzupełniony protokół reklamacyjny wraz z nr zamówienia na adres sklepy_reklamacje@abra-meble.pl .
 • Pocztą tradycyjną na adres sklepu, w którym dokonano zakupu

O ile to możliwe, prosimy o dołączanie zdjęć przedmiotu reklamacji oraz zgłaszanych wad do zgłoszeń reklamacyjnych, co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny.

4. Proces reklamacji zależy od wyboru przez Klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń i musi być jasno określony:

 • gwarancja producenta (rozpatrzenie i realizacja reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w karcie gwarancyjnej)
 • rękojmia sprzedawcy z tytułu wad (przebieg procedury zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

5. Proces rozpatrywania zasadności każdej reklamacji odbywa się w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zastrzegamy, że termin rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni) nie jest terminem realizacji reklamacji w przypadku jej uznania.

6. W przypadku odrzucenia składanej reklamacji, klient zostanie powiadomiony o stanowisku sklepu pisemnie w terminie do 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak takiej informacji w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną i przyjęcie jej do realizacji.

7. Odbiór towaru a reklamacje

W trakcie odbioru towaru Klient jest zobowiązany do spisania protokołu odbioru towaru na dokumencie dostarczanym przez ABRA S.A. W trakcie odbioru Klient jest zobowiązany do weryfikacji jakościowej/ilościowej dostarczanych mebli przed podpisaniem protokołu odbioru. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące rozbieżności ilościowych oraz uszkodzeń mechanicznych należy nanieść w obecności osoby dostarczającej zamówienie na protokół odbioru towaru, który stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Należy pamiętać również o spisaniu protokołu szkody.

8. Sprzedający odpowiada za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta należy kierować pisemnie do sklepu, w którym dokonano zakupu lub na adres sklepy_reklamacje@abra-meble.pl .

10. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów:

 • osobiście,
 • pisemnie za pośrednictwem poczty
 • lub elektronicznie poprzez wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

11. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.