Reklamacje i zwroty

Abra S.A. nie jest producentem towarów ze swojej oferty – to producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji danego towaru (jej warunki wskazane są w karcie gwarancyjnej). Istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji w autoryzowanym serwisie producenta, który podany jest na karcie gwarancyjnej.

W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej zamówienie.

Proces reklamacji zależy od wyboru przez klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń:

  • gwarancja producenta (rozpatrzenie i realizacja reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w karcie gwarancyjnej)
  • lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad (przebieg procedury zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Sprzedający odpowiada za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta należy kierować na adres: nasz_klient@abra-meble.pl


Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy termin ulega wydłużeniu, poinformujemy klienta o dokładnej dacie rozpatrzenia reklamacji. Zastrzegamy, że termin rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni) nie jest terminem realizacji.

W przypadku nie uznania reklamacji, klient zostanie powiadomiony o stanowisku sklepu pisemnie w terminie do 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak takiej informacji w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów:

  • osobiście,
  • pisemnie za pośrednictwem poczty
  • lub elektronicznie poprzez wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

Aby rozpocząć procedurę reklamacji, należy pobrać specjalny protokół reklamacji wypełnić go i złożyć w sklepie, w którym dokonano zakupu reklamowanego mebla.


Zwroty w sklepie internetowym

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny (liczone od dnia, w którym weszło się w posiadanie produktu lub ostatniej jego części składowej).

W celu odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie wysłanie go na adres: e-sklep@abraonline.pl

W przypadku skorzystania z tej drugiej możliwości, niezwłocznie wyślemy potwierdzenie otrzymania informacji. Wzór formularza nie jest obowiązkowy – sprawdzi się tu również jakikolwiek inny dokument będący jednoznacznym oświadczeniem.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powyższą informację przed jego upływem.


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/