Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego od 01.06.2017

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. Klient który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.abra-meble.pl,  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Towar na indywidualne zamówienie – Towar niemagazynowany , którego produkcja rozpoczyna się z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Abra S.A a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.);
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 14. Abra S.A. - Abra S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003143, REGON: 351200371, NIP: 679-214-38-23, prowadząca Sklep internetowy;
 15. Sprzedający – Abra S.A.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem https://www.abra-meble.pl, jest prowadzony przez spółkę Abra S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003143, REGON: 351200371, NIP: 679-214-38-23.

2.2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Abra S.A. oferuje do sprzedaży przedmioty ruchome w postaci mebli oraz artykułów dekoracyjnych. Wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe.

2.3. Ofertę sklepu internetowego stanowią Towary znajdujące się na stronie internetowej sklepu. Każdy Towar ma podaną cenę jednostkową.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Abra S.A.

2.5. Meble skrzyniowe np. meblościanka, komoda, szafa itp. są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta. Do mebli dołączona jest instrukcja montażu.

2.6. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego obywać się może na dwa sposoby: 1) poprzez uprzednie założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu internetowego; albo 2) poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.

3.2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru za uprzednim założeniem konta i rejestracją na stronie Sklepu internetowego, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.

3.3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Abra S.A. lub producenta Towarów niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.4. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi w trakcie procesu zamówienia, jak również będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Abra S.A. lub producenta Towarów niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.5. Abra S.A może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)       podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b)      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c)       dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Abra S.A. za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Abra S.A.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Abra S.A.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)       niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c)       niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Abra S.A.;

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);

f)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.abra-meble.pl, dokonać wyboru mebli, ich kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę w sklepie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)       przedmiotu zamówienia;

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c)       wybranej metody płatności;

d)      wybranego sposobu dostawy;

e)      kwoty udzielonego rabatu

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Abra S.A. lub producenta niezbędnych do realizacji zamówienia oraz naciśnięcie przycisku ”Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę w sklepie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Abra S.A. umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta, która to cena – ustalana stosownie do postanowień pkt VII poniżej – będzie doliczana do ceny sprzedaży Towarów, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru bądź Abra S.A. zapewni darmową dostawę.

5.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

5.3. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty Sklepu internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.

5.4. Abra S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

5.5. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego.

5.6. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a)       przelewem na rachunek bankowy Abra S.A. prowadzony przez BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Kraków o numerze: 22 1600 1039 0002 0035 0590 6153;

b)      korzystając z kredytu ratalnego udzielanego przez bank BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.;

c)       płatność gotówką w kasie sklepu stacjonarnego – dotyczy wyłącznie Zamówień odbieranych osobiście w wybranym przez Klienta sklepie Abra S.A.,

d)      płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;

e)      płatność przez telefon.

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

5.7. Za moment dokonania płatności uważa się:

a)       w przypadku płatności przelewem - moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego;

b)      w przypadku skorzystania przez Klienta z kredytu ratalnego - poinformowanie Sprzedającego przez BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. o finalnej akceptacji wniosku kredytowego;

c)       w przypadku płatności online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 - pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.

d)      W przypadku płatności przez telefon – pozytywny wynik autoryzacji płatności

VI. Realizacja Zamówienia

6.1. Termin realizacji zamówienia jest liczony od:

 1. Momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności w sklepie
 2. Momentu zaksięgowania płatności lub otrzymania finalnej akceptacji kredytu w przypadku zamówień płatnych z góry (przelew tradycyjny, płatność online, płatność przez telefon, płatność ratalna)

6.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu bądź u producenta Towaru, z zastrzeżeniem postanowienia 6.8. poniżej.

6.3. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia lub zaksięgowania płatności zgodnie z punktem 6.1, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta.

6.4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Abra S.A. odpowiednim dokumentem księgowym. Klient, przy dokonywaniu zakupu, ma możliwość wyboru czy chce otrzymać Fakturę VAT.

6.5. Faktura VAT bądź paragon wystawiane są po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

6.6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru.

6.7. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6.5., odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt. 6.2.

6.8. W przypadku sprzedaży Towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie Klienta termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta i zostanie określony na karcie poszczególnego Towaru.

VII. Dostawa Zamówienia

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Dostawa  zamówionych  Towarów  odbywa  się  w  wybrany  przez  Klienta  sposób:

a)       za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres;

b)      za pośrednictwem firmy transportowej współpracującej z Abra S.A

c)       odbiór osobisty Klienta z wybranego sklepu Abra S.A.

7.3. Dostawa Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej jest obligatoryjna dla Towarówco do których -  z uwagi na ustalenia z producentem bądź łatwość uszkodzenia przy przesyłce pocztowej – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej jest wymagana.

7.4. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru oraz od miejsca doręczenia i będą wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.5. Koszty dostawy obejmują wniesienie Towaru na parter budynku.

7.6. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu i różni się w zależności od typu Towaru, jego wagi i producenta.

7.7. Abra S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

VIII. Odbiór Zamówienia

8.1. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.

8.2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

8.3. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba że wada była takiego rodzaju, że nie było możliwości wykrycia jej w tym czasie. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

IX. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

9.1. Z zastrzeżeniem postanowienia 9.5. poniżej, każdemu  Klientowi,  będącemu  konsumentem  w  rozumieniu  art.  221  Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

9.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Abra S.A, w jeden z następujących sposobów:

 1. wysłane pocztą na adres siedziby Abra S.A., tj. ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków;
 2. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Abra S.A. e-sklep@abra-meble.pl;
 3. złożone drogą telefoniczną pod numerem infolinii 660 627 627 - koszt połączenia na terenie Polski zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie;
 4. złożone poprzez czat dostępny na stronie Sklepu internetowego.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.5. W przypadku zakupu Towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie Klienta, Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

9.6. W przypadku umów wskazanych w postanowienia 9.5. powyżej Klient będący konsumentem w  rozumieniu  art.  221  Kodeksu Cywilnego ma jednak prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania płatności (ceny sprzedaży za Towar) przez Abra S.A. Sprzedający zobowiązuje się wystosować do Klienta wiadomość e-mail z informacją o dacie zaksięgowania płatności w dniu jej zaksięgowania.

9.7. W przypadku umów wskazanych w postanowieniu 9.5. i 9.6. powyżej, na karcie poszczególnego Towaru jak również przy składaniu Zamówienia, widnieć będzie informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz o możliwości odstąpienia na podstawie postanowienia 9.6. Regulaminu.

X. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

10.1.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Abra S.A. zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Abra S.A.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Abra S.A. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

10.2.      Abra S.A. dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Abra S.A. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.3.      Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Abra S.A. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

11.1.         Sprzedający odpowiada wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

11.2.         Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: e-sklep@abra-meble.pl . Abra S.A zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Abra S.A. przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

11.3.         W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w punkcie 11.2. powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

11.4.         W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.3. zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów.

11.4. 1   Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

11.4. 2   W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

11.5.         Abra S.A. nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

11.6.         W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

11.7.         Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.

11.8.         Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w Karcie gwarancyjnej dołączanej przez producenta do towaru.

XII. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

12.1.         Abra S.A podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

12.2.         Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Abra S.A. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

12.3.         Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

 1. pisemnie na adres siedziby Abra S.A, tj. ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków;
 2. mailowo pod adresem mailowym Abra S.A.: e-sklep@abra-meble.pl;
 3. telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 660 627 627 - koszt połączenia na terenie Polski zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie;
 4. poprzez czat dostępny na stronie Sklepu internetowego.

12.4.         W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

12.5.         Abra S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Ochrona danych osobowych

13.1.         W chwili składania Zamówienia Klient, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Abra S.A. lub producenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.2.         Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Abra S.A. lub producenta wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem.

13.3.         Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

XIV. Warunki techniczne

14.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a)      przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz; Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz;

b)      program Adobe;

c)      aktywny adres e-mail;

d)      aktywne połączenie z siecią Internet.

XV. Postanowienia końcowe

15.1.         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu abra-meble.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

15.2.         Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Abra S.A. a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin sklepu internetowego od 25.12.2014

1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego abra-meble.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://www.abra-meble.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy Abra S.A a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182 );

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Abra S.A. - Abra S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, kod: 30-417, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003143, REGON: 351200371, NIP: 679-214-38-23, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://www.abra-meble.pl;

Sprzedający – Abra S.A.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.abra-meble.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Spółkę Abra S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, kod: 30-417, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003143, REGON: 351200371, NIP: 679-214-38-23. 

2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. 

2.3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. 

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Spółką Abra S.A. 

2.5. Meble skrzyniowe np. meblościanka, komoda, szafa itp. są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta.

2.6. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu Internetowego jest rejestracja w serwisie internetowym: https://www.abra-meble.pl

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu www.abra-meble.pl.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Abra S.A może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Abra S.A.  za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Abra S.A.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Abra S.A.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Abra S.A.,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek ( zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej ),

 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.abra-meble.pl, dokonać wyboru mebli, ich kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,

 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 • wybranej metody płatności,

 • wybranego sposobu dostawy,

 • czasu dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 6.2.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Abra S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia umowy” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami; 

5.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia. 

5.3. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej.

5.4. Abra S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen Towarów, zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen Towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu.

5.5. W sklepie internetowym abra-meble.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • przelewem na konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska SA o/Kraków 22 1600 1039 0002 0035 0590 6153

 • korzystając z kredytu ratalnego BGŻ BNP PARIBAS,

 • płatność gotówką w kasie sklepu stacjonarnego – dotyczy wyłącznie Zamówień odbieranych osobiście w wybranym przez Klienta sklepie Abra S.A.,

 • płatność on-line za pośrednictwem serwisów Przelewy 24,

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

5.6. Za moment dokonania płatności uważa się:

 • w przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto Sprzedającego,

 • poinformowanie Sprzedającego przez  BGŻ BNP PARIBAS o  finalnej akceptacji wniosku kredytowego,

 • pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.

6. Realizacja Zamówienia

6.1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu. 

6.2. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. 

6.3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. 

6.4. Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

6.5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 21 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.

6.6. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6.5., odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt. 6.2. 

7. Dostawa Zamówienia

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób: 

 • dostawa Towaru przez firmę transportową pod wskazany w Zamówieniu adres lub

 • odbiór osobisty z wybranego przez Klienta sklepu Abra S.A. 

7.3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty Dostawy obejmują wniesienie zamówienia na parter.

7.4. Koszty dostawy obejmują wniesienie Towaru na parter budynku.

7.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 10 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu.

7.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

8. Odbiór Zamówienia

8.1. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. 

8.2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

8.3. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

9. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

9.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu internetowego abra-meble.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu Towaru (usługi), bez podania przyczyny.

9.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez  Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas ABRA S.A, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków, e-sklep@abra-meble.pl, tel. 012 290 71 50, fax 012 290-71-60 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Koszt połączenia na terenie Polski zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

9.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

10.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Abra S.A. zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Abra S.A.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Abra S.A. została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

10.2. Abra S.A. dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Abra S.A. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.3. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Abra S.A. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 99 PLN. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

11. Reklamacje dotyczące towarów

11.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

11.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: e-sklep@abra-meble.pl lub faxem na numer (12) 290 71 60. Abra S.A zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11.3. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

11.4.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.3. zdanie pierwsze, Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów.

11.4.1.  Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

11.4.2.  W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

11.5. Abra S.A. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

11.6. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody.

11.7. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.

11.8. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w Karcie gwarancyjnej dołączanej przez producenta do towaru.

11.9. Jeśli Klient zdecyduje się na złożenie reklamacji z powołaniem się na rękojmię sprzedawcy z tytułu wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiegać będzie zgodnie z Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady /art. 556-576 Kodeksu cywilnego/.

12. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

12.1. Abra S.A podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Abra S.A. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ABRA S.A, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków, mailowo pod adres: e-sklep@abra-meble.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu.

12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

12.5. Abra S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

13. Ochrona danych osobowych

13.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

13.2  Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem. 

13.3.  Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta. 

14. Warunki techniczne

14.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla     Fire Fox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz; Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz

 • program Adobe 

 • aktywny adres e-mail,

 • aktywne połączenie z siecią Internet.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu abra-meble.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 

15.2. Rozstrzyganie ewentualnych soporów powstałych pomiędzy Abra S.A. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Pobierz w wersji PDF

Regulamin sklepu internetowego do 24.12.2014

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.abra-meble.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Spółkę Abra S.A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003143, REGON: 351200371, NIP: 679-214-38-23 z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, kod: 30-417.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. 

3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. 

4. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.

5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną i osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która składa Zamówienie w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konsument i Przedsiębiorca zwani są w dalszej części Regulaminu łącznie Klientem.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Spółką Abra S.A. 

9. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. 

10. Meble skrzyniowe są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta.

11. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

Ceny

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

2. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej.

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen towarów, zarejestrowani użytkownicy będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany o których mowa w zdaniu poprzednim będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu.

Składanie Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie można składać w formie e-mail przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w przeciągu 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od chwili dostarczenia na serwer Sklepu Zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia przez Przedsiębiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem Spółki Abra S.A. do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Przedsiębiorcy i do wysłania ich drogą pocztową na adres wskazany przez Przedsiębiorcy w Zamówieniu.

Przyjęcie Zamówienia i Potwierdzenie Zamówienia

1. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres e-mail Potwierdzenia Zamówienia z Biura Obsługi Klienta Sklepu zwanego w dalszej części Regulaminu BOK.

2. Klient wraz z Potwierdzeniem Zamówienia otrzymuje na adres e-mail: 
- fakturę Pro-forma na podstawie, której powinien dokonać płatności
- informację o kosztach transportu

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. Dodatkowo w przypadku Przedsiębiorców, warunkiem realizacji Zamówienia przez Przedsiębiorcę jest całkowita zapłata wartości Zamówienia. Jako zapłatę rozumie się również końcowe zatwierdzenie procedury udzielenia kredytu przez operatora kredytowego.

2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczanych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta. 

3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. 

4. Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 14 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.

Modyfikacja Zamówienia

1. Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienie do odstąpienia przewidzianych w treści Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego Zamówienia do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany – w przypadku odbioru osobistego przez Klienta.

2. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z BOK pod adresem e-sklep@abra-meble.pl i wymaga podania numeru faktury Pro-forma i zmian, jakie Klient chce wprowadzić.

Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

Przelewem bankowym:
na konto Sklepu, które jest podane na Fakturze Pro-forma, również po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia i Faktury Pro-forma.

Platnosci.pl
Za pośrednictwem systemu Platnosci.pl Klient może zapłacić kartą kredytową albo szybkim przelewem nie odchodząc od komputera. Jest to szybki i bezpieczny sposób na dokonywanie płatności za zamówienie. Korzystanie z tej usługi, znacznie przyśpieszy czas realizacji Zamówienia, gdyż należność za nie wpływa na nasze konto natychmiastowo.

Kredytem ratalnym:
wniosek kredytowy Klient wypełnia po złożeniu Zamówienia

Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia płatność dokonywaną przelewem lub kartą płatniczą należy uregulować w terminie do 5 dni roboczych. Brak płatności w tym terminie spowoduje automatyczne usunięcie zamówienia.

Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji potwierdzonego Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę jest równy czasowi sfinalizowania płatności (zgodnie z postanowieniem REALIZACJA ZAMÓWIENIA ust. 1) wraz z czasem dostawy. 
W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę sposobu odbioru towaru jako dostawa pod wskazany adres firmą kurierską, termin dostawy zostanie uzgodniony z Klientem telefonicznie w terminie 3 dni roboczych po sfinalizowaniu płatności. Termin realizacji Zamówienia złożonego przez Konsumenta wnosi 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.

Dostawa Zamówienia

1. Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób: 
a) dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub 
b) odbiór przez Klienta ze wskazanego przez BOK magazynu lub sklepu Abra. 

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną podane wraz z przesłanym Potwierdzeniem Zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego z magazynu lub sklepu Abra, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

4. Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

6.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych – czas dostawy maksymalnie 3 dni. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni roboczych liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. 

Sposób i koszt dostawy artykułów dekoracyjnych i tekstylii

1. Koszty dostawy są pokrywane przez Klienta. Wysyłka artykułów dekoracyjnych oraz tekstylii odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

2. Nie ma możliwości odbioru artykułów dekoracyjnych i tekstylii we własnym zakresie ze sklepu lub magazynu Abry.

3. Do każdego potwierdzenia zamówienia Klient otrzymuje kalkulację kosztów dostawy.

Odbiór Zamówienia

1. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.

2. Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. Podpis o którym mowa w ustępie 1 powyżej złożony przez Przedsiębiorcę jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.

4. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego abra-meble.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Abra S.A. Sklep internetowy
ul. Łagiewnicka 33a
30-417 Kraków

lub

e-sklep@abra-meble.pl

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za do-trzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o od-stąpieniu na adres podany powyżej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres wskazany poprzez sklep internetowy, do sklepu stacjonarnego obsługującego dane zamówienie.

4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Abra Meble S.A. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Reklamacje

1. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody. 

2. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów meblowych, kart instrukcji montażu, konserwacji i czyszczenia, a także błędnie zrealizowane Zamówienie powinny zostać zgłoszone przez Konsumenta do BOK Sklepu w terminie nie później niż do 2 miesiące od chwili zauważenia wad.

3. Reklamacje można zgłaszać do BOK Sklepu na druku Protokół reklamacji e-mailem na adres e-sklep@abra-meble.pl lub faxem na numer (12) 290 71 60. Reklamacje Przedsiębiorcy złożone w innej formie nie będą przyjmowane.

4. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.

5. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w Karcie gwarancyjnej dołączanej przez producenta do towaru. 

6. Jeśli Konsument zdecyduje się na złożenie reklamacji z powołaniem się na rękojmię sprzedawcy z tytułu wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiegać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176/. Jeśli zakupu towaru i jego reklamacji dokonuje Przedsiębiorca wówczas tok reklamacji regulować będą przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady /art. 556-576 Kodeksu cywilnego/.

7. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Konsument zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

8. Reklamacje zasadne realizowane będą w pierwszej kolejności poprzez naprawę lub wymianę produktu.

Informacja dotycząca tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu abra-meble.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Regulamin Programu Lojalnościowego Domator od 01.01.2019

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Domator” („Program”) organizowanym przez spółkę ABRA Spółka Akcyjna. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003143, NIP 6792143823, REGON 351200371, o kapitale zakładowym w kwocie 44 090 820,00 złotych w całości opłaconym (dalej „Organizator”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia, poza określonymi powyżej należy rozumieć:

1.1. Uczestnik - uczestnikiem Programu Domator może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która wyrazi chęć wzięcia udziału w Programie i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.

1.2. Wirtualna Karta Domator - jest to imienna karta przypisywana po rejestracji danych klienta w systemie na podstawie której Uczestnik jest uprawniony jest do określonych Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, przeznaczona do gromadzenia i wymiany na Korzyści Punktów naliczanych na Konto Uczestnika, identyfikowana poprzez wysłanie do klienta za pomocą aplikacji mobilnej numeru karty i kodu kreskowego.

1.3. Formularz Rejestracyjny - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora (Załącznik), który po jego uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu;

1.4. Deklaracja - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu, wypełniony przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. 

1.5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca przystąpić do programu jako jego Uczestnik.

1.6. Korzyści - wszelkie świadczenia dostępne dla Uczestników na mocy niniejszego Regulaminu. 

1.7. Konto - oznacza konto imienne Uczestnika. Z Kontem Uczestnika związana jest Wirtualna Karta Domator;

1.8. Punkty - naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub wypełnieniem ankiety, zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Korzyści; ilość Punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych Towarów  lub wypełnienie ankiety  określa niniejszy Regulamin 

1.9. Portal - aplikacja WWW, zapewniająca obsługę Uczestników Programu przez Internet, dająca dostęp do Konta zarejestrowanym Uczestnikom Programu.

1.10. Sklepy Abra - oznaczają objęte Programem placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką: Abra, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.abra-meble.pl.

1.11. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

1.12. Baza Danych - oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator;

1.13. Towary - oznaczają towary dostępne w ofercie Organizatora, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 (osiemnasty) rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. 

2.4. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania karty lub reklamacji) mogą być dokonywane wyłącznie przez Uczestnika lub osobę umocowaną przez Uczestnika.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Wirtualnej Karty Domator oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Programu. 

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby. 

3. Warunki uczestnictwa w programie

3.1. Zainteresowany uczestnictwem w Programie jest uprawniony do przystąpienia do Programu przy dokonaniu jednorazowych zakupów w Sklepie Abra. Osoba ta wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje. W Formularzu należy podać następujące dane osobowe Klienta:

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.

3.2. Przystąpienie do Programu może nastąpić także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: www.abra-meble.pl. Klient zainteresowany uczestnictwem w Programie wypełnia w formie elektronicznej Deklarację dostępną na stronie internetowej Organizatora i zatwierdza poprawność podanych w Deklaracji danych, którymi są dane określone powyżej w pkt. 3.1. W podanym wyżej zakresie jak i ramach korzystania z Portalu Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

3.3. Przystąpienie do Programu po złożeniu Formularza Rejestracyjnego lub wypełnieniu Deklaracji następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Deklarację lub składająca Formularz Rejestracyjny spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja lub Formularz (pola wymagane do rejestracji) wypełnione są poprawnie. W przypadku chęci przystąpienia do programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, Organizator potwierdzi przystąpienie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Deklaracji, zawierający link do strony internetowej Organizatora. Poprzez odznaczenie przesłanego linku, Klient potwierdza przystąpienie do Programu.

3.4. Zakazane jest dostarczenie przez Klienta lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

3.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Sklepach Abra oraz na wskazanej w pkt. 3.2.. stronie internetowej.  

4. Wirtualna Karta Domator  

4.1. Wirtualny numer karty Domator wydawane są Uczestnikowi w momencie wyrażenia przez Niego zgody na uczestnictwo w Programie oraz dokonania dowolnego zakupu w jednym z Sklepów Abra. W celu rejestracji, klient prawidłowo wypełni i odda Formularz Rejestracyjny pracownikowi Sklepu.

4.2. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, Wirtualna Karta Domator zostanie wysłana Uczestnikowi na podany przez Niego adres mailowy. W celu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, klient prawidłowo wypełni wymagane dane i zaakceptuje Deklarację.

4.3. W Programie występują następujące rodzaje Kart:

4.3.1. Wirtualna Karta Domator

4.4. Każdy Uczestnik może posiadać jedną aktywną Wirtualną Kartę Domator.

4.5. Wirtualna Karta Domator zachowują ważność w okresie obowiązywania Programu. 

4.6. Użytkownik zachowuje dotychczas zgromadzone na Koncie Punkty. 

5. Dane osobowe 

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33a, 30-417.

5.2. Dane osobowe będą przetwarzane do świadczenia usług Programu Lojalnościowego ABRA DOMATOR w celu:

5.2.1. Założenia i prowadzenia konta w Programie Lojalnościowym

5.2.2. Rejestrowania punktów za zakupy i zarządzania nimi

5.2.3. Przesyłania informacji uczestnikowi Programu na temat zebranych punktów oraz nagrodach, takich jak rabaty

5.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu:

5.3.1. Przesyłania uczestnikowi Programu ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez ABRA S.A.

5.3.2. Wysyłania prezentów z okazji urodzin uczestnika Programu.

5.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

5.5. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Są to podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, wspierające promocję ofert, współpracujące w ramach kampanii marketingowych.

5.6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zrezygnowania z członkostwa w Programie. Po zamknięciu konta w Programie, dane osobowe uczestnika Programu zostaną usunięte.

5.7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5.8. Część danych osobowych zostanie zachowana, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub jeśli będzie się toczyć jakikolwiek spór prawny. 

5.9. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.10. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.11. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: iod@abra-meble.pl.

6. Punkty:

6.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towarów w Sklepach Abra. Punkty naliczane są od pierwszej transakcji Uczestnika. 

6.2. Dodatkowo mogą być także przyznawane dodatkowe Punkty na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.

6.3. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojego Numeru Karty Domator pracownikowi Sklepu Abra, zanim Uczestnik nabędzie Towar objęty Programem (przed zamknięciem transakcji).

6.4. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w następujący sposób:

6.4.1. Punkty będą przyznawane po nabyciu i odbiorze Towarów zgodnie z następującą zasadą: 10 złotych wydanych na zakupy w Sklepie Abra = 1 Punkt

6.4.2. Punkty dodatkowe będą przyznawane po spełnieniu warunków promocji w terminie określonym w warunkach danej oferty promocyjnej.

6.5. Uczestnik otrzyma również punkty za wypełnienie ankiety, która zostanie przesłana na podany przez Niego adres e-mail po rejestracji w Programie. 

6.6. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. 

6.7. Jeżeli Punkty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do anulowania odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta danego Uczestnika.

6.8. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Towarów.

6.9. Punkty zebrane przez Uczestnika utrzymują ważność w okresie 1 (jednego) roku od momentu zdobycia ich przez Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.

6.10. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy okazaniu Kart. 

6.11. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu odebrania towaru.

7. Korzyści 

7.1. Zasady wymiany Punktów na Korzyści określone są w niniejszym Regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

7.2. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 500 (pięciuset) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 10% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

7.3. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 350 (trzystu pięćdziesięciu) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 5% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

7.4. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 1000 (tysiąca) punktów Uczestnik otrzymuje całoroczny rabat w wysokości 10% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

8. Reklamacje 

8.1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia lub błędnego naliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów lub wypełnienie ankiety. Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w Sklepie Abra lub wysłać na adres e-mail abradomator@abra-meble.pl. Każda taka reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia na podstawie konkretnego stanu faktycznego. 

8.2. Reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie wszelkich dowodów okoliczności będących podstawą do nabycie Punktów przez Uczestnika, między innymi na podstawie paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów objętych Programem lub potwierdzenia wysłania wypełnionej ankiety, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Reklamacja możliwa jest również na podstawie Konta oraz dokonanej transakcji po ich zidentyfikowaniu przez sprzedawcę w Sklepie Abra. 

9. Wystąpienie z Programu, Zakończenie Programu oraz Wykluczenie z Programu

9.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu przez Organizatora zawiadomienia w tym zakresie, którego Uczestnik może dokonać poprzez Portal wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

9.2. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:

9.2.1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu

9.2.2. Formularz wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera wymaganych danych Uczestnika, jest nieczytelny lub nie zawiera podpisu Uczestnika;

9.2.3. Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w Programie;

9.2.4. Deklaracja jest wypełniona niepoprawnie. 

9.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem przesłanym na adres e-mail Uczestnika, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji lub Formularzu nieprawdziwe dane.

9.4. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

9.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem, z 90 dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestnika przesyłając powiadomienie na wskazany przez niego adres e-mail.

9.6. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Sklepach Abra oraz na stronie internetowej Organizatora.

10. Zmiany

10.1. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Sklepach Abra, na stronie internetowej organizatora oraz poprzez przesłanie powiadomienia o tym fakcie na adres mailowy wskazany przez Uczestnika.  Zmienione postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników, którzy przystąpili do Programu po opublikowaniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 10.3

10.2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie, poprzez przesłanie wiadomości mailowej, kierowanej na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt. 11.2.. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

11. Zawiadomienia 

11.1. Zawiadomienia Uczestnika przez Organizatora dokonywane będą za pomocą poczty na adres wskazany w Deklaracji lub Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych. 

11.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: abradomator@abra-meble.pl, na adres firmy lub dowolnego sklepu Abra.

12. Wymagania techniczne dotyczące przystąpienia do programu za pomocą strony internetowej Organizatora.

12.1.Warunkiem prawidłowego korzystania z Portalu oraz strony internetowej Organizatora jest posiadanie przez Klienta (Uczestnika) systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) z dostępem do sieci Internet;
b) z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, oraz najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Firefox, Opera lub Safari, 
c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 

13.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

13.3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. 

Kraków, dnia 01.01.2019 r.
Organizator 

Wzór formularza rejestracyjnego

 

Regulamin Programu Lojalnościowego Domator od 25.05.2018

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Domator” („Program”) organizowanym przez spółkę ABRA Spółka Akcyjna. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003143, NIP 6792143823, REGON 351200371, o kapitale zakładowym w kwocie 44 090 820,00 złotych w całości opłaconym (dalej „Organizator”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia, poza określonymi powyżej należy rozumieć:

1.1. Uczestnik - uczestnikiem Programu Domator może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która wyrazi chęć wzięcia udziału w Programie i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.

1.2. Wirtualna Karta Domator - jest to imienna karta przypisywana po rejestracji danych klienta w systemie na podstawie której Uczestnik jest uprawniony jest do określonych Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, przeznaczona do gromadzenia i wymiany na Korzyści Punktów naliczanych na Konto Uczestnika, identyfikowana poprzez wysłanie do klienta za pomocą aplikacji mobilnej numeru karty i kodu kreskowego.

1.3. Formularz Rejestracyjny - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora (Załącznik), który po jego uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu;

1.4. Deklaracja - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu, wypełniony przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. 

1.5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca przystąpić do programu jako jego Uczestnik.

1.6. Korzyści - wszelkie świadczenia dostępne dla Uczestników na mocy niniejszego Regulaminu. 

1.7. Konto - oznacza konto imienne Uczestnika. Z Kontem Uczestnika związana jest Wirtualna Karta Domator;

1.8. Punkty - naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub wypełnieniem ankiety, zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Korzyści; ilość Punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych Towarów  lub wypełnienie ankiety  określa niniejszy Regulamin 

1.9. Portal - aplikacja WWW, zapewniająca obsługę Uczestników Programu przez Internet, dająca dostęp do Konta zarejestrowanym Uczestnikom Programu.

1.10. Sklepy Abra - oznaczają objęte Programem placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką: Abra, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.abra-meble.pl.

1.11. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

1.12. Baza Danych - oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator;

1.13. Towary - oznaczają towary dostępne w ofercie Organizatora, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 (osiemnasty) rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. 

2.4. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania karty lub reklamacji) mogą być dokonywane wyłącznie przez Uczestnika lub osobę umocowaną przez Uczestnika.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Wirtualnej Karty Domator oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Programu. 

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby. 

3. Warunki uczestnictwa w programie

3.1. Zainteresowany uczestnictwem w Programie jest uprawniony do przystąpienia do Programu przy dokonaniu jednorazowych zakupów w Sklepie Abra. Osoba ta wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje. W Formularzu należy podać następujące dane osobowe Klienta:

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.

3.2. Przystąpienie do Programu może nastąpić także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: www.abra-meble.pl. Klient zainteresowany uczestnictwem w Programie wypełnia w formie elektronicznej Deklarację dostępną na stronie internetowej Organizatora i zatwierdza poprawność podanych w Deklaracji danych, którymi są dane określone powyżej w pkt. 3.1. W podanym wyżej zakresie jak i ramach korzystania z Portalu Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

3.3. Przystąpienie do Programu po złożeniu Formularza Rejestracyjnego lub wypełnieniu Deklaracji następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Deklarację lub składająca Formularz Rejestracyjny spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja lub Formularz (pola wymagane do rejestracji) wypełnione są poprawnie. W przypadku chęci przystąpienia do programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, Organizator potwierdzi przystąpienie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Deklaracji, zawierający link do strony internetowej Organizatora. Poprzez odznaczenie przesłanego linku, Klient potwierdza przystąpienie do Programu.

3.4. Zakazane jest dostarczenie przez Klienta lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

3.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Sklepach Abra oraz na wskazanej w pkt. 3.2..  

4. Wirtualna Karta Domator  

4.1. Wirtualny numer karty Domator wydawane są Uczestnikowi w momencie wyrażenia przez Niego zgody na uczestnictwo w Programie oraz dokonania dowolnego zakupu w jednym z Sklepów Abra. W celu rejestracji, klient prawidłowo wypełni i odda Formularz Rejestracyjny pracownikowi Sklepu.

4.2. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, Wirtualna Karta Domator zostanie wysłana Uczestnikowi na podany przez Niego adres mailowy. W celu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, klient prawidłowo wypełni wymagane dane i zaakceptuje Deklarację.

4.3. W Programie występują następujące rodzaje Kart:

4.3.1. Wirtualna Karta Domator

4.4. Każdy Uczestnik może posiadać jedną aktywną Wirtualną Kartę Domator.

4.5. Wirtualna Karta Domator zachowują ważność w okresie obowiązywania Programu. 

4.6. Użytkownik zachowuje dotychczas zgromadzone na Koncie Punkty. 

5. Dane osobowe 

5.1 Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33a, 30-417.

5.2   Dane osobowe będą przetwarzane do świadczenia usług Programu Lojalnościowego ABRA DOMATOR w celu:

5.2.1        założenia i prowadzenia konta w Programie Lojalnościowym

5.2.2        rejestrowania punktów za zakupy i zarządzania nimi

5.2.3        przesyłania informacji uczestnikowi Programu na temat zebranych punktów oraz nagrodach, takich jak rabaty

5.3  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu:

5.3.1 przesyłania uczestnikowi Programu ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez ABRA S.A.

5.3.2 wysyłania prezentów z okazji urodzin uczestnika Programu.

5.4 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

5.5  Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Są to podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, wspierające promocję ofert, współpracujące w ramach kampanii marketingowych.

5.6  Dane osobowe będą przechowywane do momentu zrezygnowania z członkostwa w Programie. Po zamknięciu konta w Programie, dane osobowe uczestnika Programu zostaną usunięte.

5.7  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5.8  Część danych osobowych zostanie zachowana, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub jeśli będzie się toczyć jakikolwiek spór prawny. 

5.9  Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.10 Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.11 W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: iod@abra-meble.pl.

6. Punkty:

6.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towarów w Sklepach Abra. Punkty naliczane są od pierwszej transakcji Uczestnika. 

6.2. Dodatkowo mogą być także przyznawane dodatkowe Punkty na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.

6.3. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojego Numeru Karty Domator pracownikowi Sklepu Abra, zanim Uczestnik nabędzie Towar objęty Programem (przed zamknięciem transakcji).

6.4. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w następujący sposób:

6.4.1. Punkty będą przyznawane po nabyciu i odbiorze Towarów zgodnie z następującą zasadą: 10 złotych wydanych na zakupy w Sklepie Abra = 1 Punkt

6.4.2. Punkty dodatkowe będą przyznawane po spełnieniu warunków promocji w terminie określonym w warunkach danej oferty promocyjnej.

6.5. Uczestnik otrzyma również punkty za wypełnienie ankiety, która zostanie przesłana na podany przez Niego adres e-mail po rejestracji w Programie. 

6.6. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. 

6.7. Jeżeli Punkty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do anulowania odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta danego Uczestnika.

6.8. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Towarów.

6.9. Punkty zebrane przez Uczestnika utrzymują ważność w okresie 3 (trzech) lat od momentu zdobycia ich przez Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.

6.10. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy okazaniu Kart. 

6.11. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu odebrania towaru.

7. Korzyści 

7.1. Zasady wymiany Punktów na Korzyści określone są w niniejszym Regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

7.2. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 500 (pięciuset) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 10% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

7.3. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 350 (trzystu pięćdziesięciu) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 5% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

7.4. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 1000 (tysiąca) punktów Uczestnik otrzymuje całoroczny rabat w wysokości 10% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

8. Reklamacje 

8.1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia lub błędnego naliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów lub wypełnienie ankiety. Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w Sklepie Abra lub wysłać na adres e-mail abradomator@abra-meble.pl. Każda taka reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia na podstawie konkretnego stanu faktycznego. 

8.2. Reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie wszelkich dowodów okoliczności będących podstawą do nabycie Punktów przez Uczestnika, między innymi na podstawie paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów objętych Programem lub potwierdzenia wysłania wypełnionej ankiety, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Reklamacja możliwa jest również na podstawie Konta oraz dokonanej transakcji po ich zidentyfikowaniu przez sprzedawcę w Sklepie Abra. 

9. Wystąpienie z Programu, Zakończenie Programu oraz Wykluczenie z Programu

9.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu przez Organizatora zawiadomienia w tym zakresie, którego Uczestnik może dokonać poprzez Portal wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

9.2. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:

9.2.1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu

9.2.2. Formularz wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera wymaganych danych Uczestnika, jest nieczytelny lub nie zawiera podpisu Uczestnika;

9.2.3. Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w Programie;

9.2.4. Deklaracja jest wypełniona niepoprawnie. 

9.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem przesłanym na adres e-mail Uczestnika, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji lub Formularzu nieprawdziwe dane.

9.4. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

9.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem, z 90 dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestnika przesyłając powiadomienie na wskazany przez niego adres e-mail.

9.6. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Sklepach Abra oraz na stronie internetowej Organizatora.

10. Zmiany

10.1. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Sklepach Abra, na stronie internetowej organizatora oraz poprzez przesłanie powiadomienia o tym fakcie na adres mailowy wskazany przez Uczestnika.  Zmienione postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników, którzy przystąpili do Programu po opublikowaniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 10.3

10.2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie, poprzez przesłanie wiadomości mailowej, kierowanej na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt. 11.2.. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

11. Zawiadomienia 

11.1. Zawiadomienia Uczestnika przez Organizatora dokonywane będą za pomocą poczty na adres wskazany w Deklaracji lub Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych. 

11.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: abradomator@abra-meble.pl, na adres firmy lub dowolnego sklepu Abra.

12. Wymagania techniczne dotyczące przystąpienia do programu za pomocą strony internetowej Organizatora.

12.1.Warunkiem prawidłowego korzystania z Portalu oraz strony internetowej Organizatora jest posiadanie przez Klienta (Uczestnika) systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) z dostępem do sieci Internet;
b) z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, oraz najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Firefox, Opera lub Safari, 
c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 

13.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

13.3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. 

Kraków, dnia 25.05.2018 r.
Organizator 

Wzór formularza rejestracyjnego

Regulamin Programu Lojalnościowego Domator od 01.02.2018

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Domator” („Program”) organizowanym przez spółkę ABRA Spółka Akcyjna. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003143, NIP 6792143823, REGON 351200371, o kapitale zakładowym w kwocie 44 090 820,00 złotych w całości opłaconym (dalej „Organizator”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia, poza określonymi powyżej należy rozumieć:

1.1. Uczestnik - uczestnikiem Programu Domator może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która wyrazi chęć wzięcia udziału w Programie i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.

1.2. Wirtualna Karta Domator - jest to imienna karta przypisywana po rejestracji danych klienta w systemie na podstawie której Uczestnik jest uprawniony jest do określonych Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, przeznaczona do gromadzenia i wymiany na Korzyści Punktów naliczanych na Konto Uczestnika, identyfikowana poprzez wysłanie do klienta za pomocą aplikacji mobilnej numeru karty i kodu kreskowego.

1.3. Formularz Rejestracyjny - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora (Załącznik), który po jego uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu;

1.4. Deklaracja - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu, wypełniony przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

1.5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca przystąpić do programu jako jego Uczestnik.

1.6. Korzyści - wszelkie świadczenia dostępne dla Uczestników na mocy niniejszego Regulaminu.

1.7. Konto - oznacza konto imienne Uczestnika. Z Kontem Uczestnika związana jest Wirtualna Karta Domator.

1.8. Punkty - naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub wypełnieniem ankiety, zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Korzyści; ilość Punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych Towarów lub wypełnienie ankiety określa niniejszy Regulamin.

1.9. Portal - aplikacja WWW, zapewniająca obsługę Uczestników Programu przez Internet, dająca dostęp do Konta zarejestrowanym Uczestnikom Programu.

1.10. Sklepy Abra - oznaczają objęte Programem placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką: Abra, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.abra-meble.pl

1.11. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

1.12. Baza Danych - oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator.

1.13. Towary - oznaczają towary dostępne w ofercie Organizatora, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 (osiemnasty) rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika.

2.4. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania karty lub reklamacji) mogą być dokonywane wyłącznie przez Uczestnika lub osobę umocowaną przez Uczestnika.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Wirtualnej Karty Domator oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Programu.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

3. Warunki uczestnictwa w programie

3.1. Zainteresowany uczestnictwem w Programie jest uprawniony do przystąpienia do Programu przy dokonaniu jednorazowych zakupów w Sklepie Abra. Osoba ta wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje. W Formularzu należy podać następujące dane osobowe Klienta:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.

3.2. Przystąpienie do Programu może nastąpić także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: www.abra-meble.pl. Klient zainteresowany uczestnictwem w Programie wypełnia w formie elektronicznej Deklarację dostępną na stronie internetowej Organizatora i zatwierdza poprawność podanych w Deklaracji danych, którymi są dane określone powyżej w pkt. 3.1. W podanym wyżej zakresie jak i ramach korzystania z Portalu Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

3.3. Przystąpienie do Programu po złożeniu Formularza Rejestracyjnego lub wypełnieniu Deklaracji następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Deklarację lub składająca Formularz Rejestracyjny spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja lub Formularz (pola wymagane do rejestracji) wypełnione są poprawnie. W przypadku chęci przystąpienia do programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, Organizator potwierdzi przystąpienie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Deklaracji, zawierający link do strony internetowej Organizatora. Poprzez odznaczenie przesłanego linku, Klient potwierdza przystąpienie do Programu.

3.4. Zakazane jest dostarczenie przez Klienta lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

3.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Sklepach Abra oraz na wskazanej w pkt. 3.2..

4. Wirtualna Karta Domator

4.1. Wirtualny numer karty Domator wydawane są Uczestnikowi w momencie wyrażenia przez Niego zgody na uczestnictwo w Programie oraz dokonania dowolnego zakupu w jednym z Sklepów Abra. W celu rejestracji, klient prawidłowo wypełni i odda Formularz Rejestracyjny pracownikowi Sklepu.

4.2. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Programu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, Wirtualna Karta Domator zostanie wysłana Uczestnikowi na podany przez Niego numer telefonu. W celu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, klient prawidłowo wypełnieni wymagane dane i zaakceptuje Deklarację.

4.3. W Programie występują następujące rodzaje Kart:

4.3.1. Wirtualna Karta Domator.

4.4. Każdy Uczestnik może posiadać jeden aktywny Wirtualny Numer Karty Domator.

4.5. Wirtualna Karta Domator zachowują ważność w okresie obowiązywania Programu.

4.10. Użytkownik zachowuje dotychczas zgromadzone na Koncie Punkty.

5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe uczestników Programu będę przetwarzane w celach związanych z wykonaniem Programu przez Organizatora, pełniącego rolę administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu odbywać się będzie zgodnie z Ustawą oraz innymi właściwymi przepisami.

5.2. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie, składając w tym zakresie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie, znajdujące się w Formularzu jak i w Deklaracji.

5.3. Dane osobowe Uczestnika zawarte są w Formularzu Rejestracyjnym, Deklaracji lub innych oświadczeniach składanych Organizatorowi.

5.4. Dane osobowe wprowadza się do Bazy Danych.

5.5. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz dokonywania ich aktualizacji lub poprawienia po zalogowaniu się na swoim Koncie na Portalu.

6. Punkty:

6.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towarów w Sklepach Abra. Punkty naliczane są od pierwszej transakcji Uczestnika.

6.2. Dodatkowo mogą być także przyznawane dodatkowe Punkty na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.

6.3. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojego Numeru Karty Domator pracownikowi Sklepu Abra, zanim Uczestnik nabędzie Towar objęty Programem (przed zamknięciem transakcji).

6.4. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w następujący sposób:

 • punkty będą przyznawane po nabyciu i odbiorze Towarów zgodnie z następującą zasadą: 10 złotych wydanych na zakupy w Sklepie Abra = 1 Punkt
 • punkty dodatkowe będą przyznawane po spełnieniu warunków promocji w terminie określonym w warunkach danej oferty promocyjnej.
 • uczestnik otrzyma również punkty za wypełnienie ankiety, która zostanie przesłana na podany przez Niego adres e-mail po rejestracji w Programie. 
 • punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. 

6.7. Jeżeli Punkty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do anulowania odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta danego Uczestnika.

6.8. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Towarów.

6.9. Punkty zebrane przez Uczestnika utrzymują ważność w okresie 3 (trzech) lat od momentu zdobycia ich przez Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.

6.10. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy okazaniu Kart.

6.11. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu odebrania towaru.

7. Korzyści

7.1. Zasady wymiany Punktów na Korzyści określone są w niniejszym Regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

7.2. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 500 (pięciuset) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 10% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

7.3. W przypadku zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie minimum 350 (trzystu pięćdziesięciu) punktów Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 5% - na wszystkie Towary dostępne w ofercie Organizatora. Rabat nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sieci Abra.

8. Reklamacje

8.1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia lub błędnego naliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów lub wypełnienie ankiety. Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w Sklepie Abra lub wysłać na adres e-mail abradomator@abra-meble.pl. Każda taka reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

8.2. Reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie wszelkich dowodów okoliczności będących podstawą do nabycie Punktów przez Uczestnika, między innymi na podstawie paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów objętych Programem lub potwierdzenia wysłania wypełnionej ankiety, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Reklamacja możliwa jest również na podstawie Konta oraz dokonanej transakcji po ich zidentyfikowaniu przez sprzedawcę w Sklepie Abra.

9. Wystąpienie z Programu, Zakończenie Programu oraz Wykluczenie z Programu

9.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu przez Organizatora zawiadomienia w tym zakresie, którego Uczestnik może dokonać poprzez Portal wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

9.2. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:

 • uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu
 • formularz wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera wymaganych danych Uczestnika, jest nieczytelny lub nie zawiera podpisu Uczestnika;
 • uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w Programie;
 • deklaracja jest wypełniona niepoprawnie. 

9.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem przesłanym na adres e-mail Uczestnika, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji lub Formularzu nieprawdziwe dane.

9.4. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

9.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem, z 90 dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestnika przesyłając powiadomienie na wskazany przez niego adres e-mail.

9.6. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Sklepach Abra oraz na stronie internetowej Organizatora.

10. Zmiany

10.1. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Sklepach Abra, na stronie internetowej organizatora oraz poprzez przesłanie powiadomienia o tym fakcie na adres mailowy wskazany przez Uczestnika. Zmienione postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników, którzy przystąpili do Programu po opublikowaniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 10.3

10.2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie, poprzez przesłanie wiadomości mailowej, kierowanej na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt. 11.2.. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

11. Zawiadomienia

11.1. Zawiadomienia Uczestnika przez Organizatora dokonywane będą za pomocą poczty na adres wskazany w Deklaracji lub Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych.

11.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: abradomator@abra-meble.pl, na adres firmy lub dowolnego sklepu Abra.


12. Wymagania techniczne dotyczące przystąpienia do programu za pomocą strony internetowej Organizatora.


12.1.Warunkiem prawidłowego korzystania z Portalu oraz strony internetowej Organizatora jest posiadanie przez Klienta (Uczestnika) systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) z dostępem do sieci Internet;
b) z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, oraz najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Firefox, Opera lub Safari,
c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

13.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13.3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.

Kraków, dnia 09.02.2018 r.
Organizator
Wzór formularza rejestracyjnego

Regulamin wymiany/zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym

1. Postanowienia ogólne

1. Meble zakupione w sklepach stacjonarnych ABRA mogą być wymienione na inne towary oferowane przez ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie lub zwracane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin dotyczy towarów – mebli zakupionych w sklepie stacjonarnym ABRA, którego właścicielem jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33 a.

3. Podstawą dokonania wymiany/zwrotu jest oryginał dowodu zakupu, tj. oryginał paragonu lub faktury VAT.

4. Firma ABRA S.A. dopuszcza wymianę/zwrot towaru w terminach:

- 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia – w przypadku towaru znajdującego się w stałej ofercie ABRA S.A, dostępnego na zamówienie, nie będącego towarem na indywidualne zamówienie klienta,

- 7 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru przez klienta, pod warunkiem nie upłynięcia 14 dni od złożenia zamówienia – w przypadku towaru znajdującego się w stałej ofercie ABRA S.A, dostępnego w sklepie stacjonarnym ABRA w dniu zakupu, nie będącego towarem na indywidualne zamówienie klienta,

- 2 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia – w przypadku towaru indywidualnie zamówionego przez klienta.

5. Wymianie/zwrotowi podlegają towary pełnowartościowe, kompletne, posiadające fabryczne opakowania, nie noszące śladów użytkowania, uszkodzeń, zabrudzeń lub innych śladów zniszczenia. Wymianie/zwrotowi podlega tylko towar, którego stan techniczny odpowiada stanowi z momentu wydania towaru klientowi.

6. Koszty transportu, znoszenia, wnoszenia i dostarczenia do sklepu zwracanego towaru ponosi klient.

7. Wymiana/zwrot towaru oraz anulowanie zamówienia realizowane jest w godzinach pracy pracowników magazynu właściwego do odbioru wymienianego/zwracanego towaru. W sytuacji, gdy wymieniany/zwracany towar, ze względu na gabaryty lub wagę, jest uciążliwy w transporcie, klient zobowiązany jest do telefonicznego lub osobistego kontaktu ze sklepem, do którego towar będzie zwracany lub w którym towar będzie wymieniany, najpóźniej na dwa dni przed planowaną datą zwrotu/wymiany towaru, w celu ustalenia terminu odebrania wymienianego/zwracanego towaru.

8. W przypadku braku kontaktu, o którym mowa w pkt 7, sklep ma prawo odmówić wymiany/przyjęcia towaru w danym dniu.

9. Klient ma prawo do jednokrotnego wykorzystania uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu w stosunku do jednego zakupionego towaru.

10. Wymianie/zwrotowi nie podlegają:

- towary sprzedawane bez opakowań fabrycznych z ekspozycji sklepu, których transport ze względu na gabaryty wiąże się z koniecznością demontażu (np. meblościanki, szafy itp.),

- towary zakupione z rabatem udzielonym ze względu na uszkodzenia lub inne znamiona pogorszenia jakości,

- towary zwracane bez opakowania lub z uszkodzonym opakowaniem, wobec których istnieje podejrzenie wewnętrznych uszkodzeń, meble zmontowane, uszkodzone i niekompletne.

11. Ostateczną decyzję w przedmiocie wymiany/zwrotu towaru podejmuje Kierownik Sklepu lub pracownik przez niego upoważniony.

2. Warunki rozliczenia finansowego

1. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym ABRA można wymienić wyłącznie na inny towar o tej samej cenie lub za dopłatą na towar o cenie wyższej.

2. Zwrot należności za zakupiony towar, w przypadku oddania towaru do sklepu, następuje w formie przelania środków na Kartę Podarunkową wystawioną przez ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie. Karta Podarunkowa ważna jest jeden rok od daty jej wydania.

3. W przypadku płatności kredytem za towar, klient ma obowiązek wypełnić oświadczenie odstąpienia od umowy kredytowej, z zachowaniem terminu, oraz dostarczyć je do odpowiedniego banku lub sklepu.

3. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w każdym sklepie stacjonarnym ABRA oraz na stronie internetowej www.abra-meble.pl.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.

3. Abra S.A. z siedzibą w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Abra S.A. z siedzibą w Krakowie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie www.abra-meble.pl. Zgłoszenie dotyczące wymiany/zwrotu towaru, złożone przez klienta przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu, jest realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zgłoszenia.

4. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez klienta będącego konsumentem roszczeń na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Regulamin Karty Podarunkowej i Rabatowej

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty Podarunkowej i Rabatowej, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad i warunków niniejszego Regulaminu.

Definicje
„Karta” - karta podarunkowa i rabatowa; elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela mający postać plastikowej karty z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, opiewający na oznaczoną wartość pieniężną i umożliwiający posiadaczowi wymianę bonu na towary lub usługi do wartości, na którą opiewa. Karta podarunkowa jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ale nie jest kartą płatniczą i instrumentem pieniądza elektronicznego.

„Wydawca” - Abra S.A. ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków

„Nabywca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której Wydawca przekazał Kartę.

„Użytkownik” - każdorazowy posiadacz Karty.

„Saldo Karty" - kwota, na którą Karta opiewa.

Zasady użytkowania Karty Podarunkowej i Rabatowej

1. Termin ważności Karty upływa po 12 miesiącach od dnia, w którym została aktywowana. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.

2. Karta traci ważność również w przypadku wykorzystania wartości Karty. Wartość Karty została określona w złotych polskich.

3. Płatności Kartą są akceptowane wyłącznie w sieci sklepów Wydawcy Karty.

4. Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu przepisów podatkowych.

5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Warunkiem użytkowania Karty jest aktywacja Karty. Aktywacji Karty towarzyszy jej zasilenie przez Wydawcę odpowiednią kwotą środków (równowartością środków pieniężnych).

7. Po pełnym wykorzystaniu środków dostępnych na Karcie, Karta staje się bezużyteczna i nie można przeprowadzać za jej pomocą żadnych transakcji.

8. Dostępne Saldo Karty można sprawdzić na stronie www.abra-meble.pl.

9. Karta wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty przez jej Nabywcę lub Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

10. Nabywca Karty ma obowiązek poinformować okaziciela, któremu Karta została przekazana do użytkowania o sposobie korzystania z Karty i warunkach niniejszego regulaminu.

11. Płatność Kartą następuje poprzez okazanie Karty w placówce Wydawcy. W momencie nabycia przez Nabywcę lub Użytkowania Karty towarów lub usług pozostających w ofercie handlowej Wydawcy, Saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedane towary lub usługi.

12. W przypadku dokonania zakupu na kwotę wyższą niż Saldo Karty, Nabywca jest zobowiązany, na żądanie Wydawcy, niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę.

13. Dostępne na Karcie środki pieniężne (równowartość środków pieniężnych) nie podlega oprocentowaniu.

14. Karta nie jest akceptowana w bankomatach, a tym samym nie stwarza możliwości wypłaty gotówki.

15. Karta nie jest akceptowana, jako narzędzie do przeprowadzania płatności internetowych.

16. Karta nie może być używana do realizacji poleceń zapłaty oraz płatności za zlecenia stałe.

17. Środki pozostałe na Karcie po upływie jej terminu ważności stanowią przychód Wydawcy.

18. Nabywca Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed jej utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.

19. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

20. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:
- upływ terminu ważności,
- brak technicznej możliwości realizacji Karty (np. brak możliwości w danym momencie uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługującym Karty, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innym przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

21. O wszelkich zmianach regulaminu Wydawca karty będzie informować poprzez udostępnienie regulaminu w swoich placówkach. Zmieniony regulamin będzie miał zastosowanie do Użytkowników, którzy otrzymali Kartę od Wydawcy po opublikowaniu zmienionego regulaminu, co oznacza, że Użytkownika obowiązuje regulamin obowiązujący w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.

22. Realizacja karty rabatowej może nastąpić tylko i wyłącznie na produkty nie objęte innymi promocjami.

Regulamin gwarancji 1001 nocy

Szanowni Państwo,

Gratulujemy dokonania właściwego wyboru i zakupu materaca z kolekcji STREFA SNU ABRA, który objęty jest gwarancją Producenta tj. Recticel Sp. z o.o. w Łodzi ul. Graniczna nr 60.

W zależności od dokonanego zakupu materac objęty jest gwarancją standardową lub rozszerzoną. Zakres poszczególnych okresów gwarancyjnych wynosi:

Gwarancja Standardowa: 2 lata od daty zakupu i dotyczy wszystkich materacy z kolekcji STREFA SNU ABRA

Gwarancja Rozszerzona 1001 NOCY: 1001 dni od daty zakupu i obowiązuje przy zakupie materaca Comfort Kokos, Comfort Extra, Perfect, Perfect Alergic, DeLuxe, Prestige, Prestige Kokos lub Prestige Mix.

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje wady dotyczące całych materacy.

2. Gwarancją objęte są wady fizyczne oraz zmiany, które powodują widoczne i trwałe wgniecenia powyżej 2 cm we wkładzie materaca.

3. Gwarancja nie obejmuje normalnych zmian twardości lub właściwości, które nie mają wpływu na własności użytkowe.

4. Gwarancja nie obejmuje zabrudzeń, rozdarć, nacięć lub innego rodzaju uszkodzeń mechanicznych zgłaszanych po odebraniu materaca i rozpakowaniu go z oryginalnego opakowania foliowego.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niewłaściwego doboru stelaża do materaca.

6. Dopuszczalna tolerancja w rozmiarach materacy wynosi ±1,5 cm i wynika ona z różnych elastyczności surowców występujących w materacu.

7. Dopuszcza się możliwość łączenia elementów wewnętrznych materaca, szczególnie w materacach o rozmiarach niestandardowych, które nie powodują obniżenia jakości wyrobu.

8. Każdy z surowców posiada swój własny, specyficzny zapach, który ulatnia się w ciągu pierwszych tygodni użytkowania. Aby przyspieszyć ten proces należy dodatkowo wietrzyć materac.

9. Producent zbada dokumenty zakupu produktu celem sprawdzenia, czy zakup produktu został dokonany w ramach promocji rozszerzającej gwarancję.

10. Kupującemu z tytułu niniejszej gwarancji przysługuje w pierwszej kolejności dwukrotna naprawa wady wyrobu. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna, załatwienie reklamacji następuje przez:

 • obniżenie ceny wyrobu za zgodą Kupującego, skutkujące wygaśnięciem gwarancji
 • wymianę wyrobu na taki sam lub porównywalny pod względem funkcji, jakości i ceny, jeśli dany materac nie jest już dostępny w sprzedaży. Decyzja o tym, co można uznać za odpowiedni zamiennik należy wyłącznie do Producenta.

11. Produkt naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji rozszerzonej objęty jest również rozszerzoną gwarancją producenta.

12. Gwarancja dotyczy wyłącznie materacy zakupionych do użytku domowego.

13. Podstawę do zgłoszenia reklamacji stanowi dowód zakupu.

14. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową. W Polsce, zgodnie z ustawą z dn. 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, kupującemu (osobie fizycznej)    przysługują przez 2 lata uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. W przypadku różnicy między gwarancją zwykłą, a rozszerzoną Kupującemu przysługują uprawnienia dla niego korzystniejsze.

Gwarancja traci ważność:

1. W wypadku użytkowania, przewożenia lub pielęgnacji materaca niezgodnie z instrukcją użytkowania.

2. W przypadku zamoczenia lub zalania materaca.

3. W wypadku poważnych zabrudzeń lub uszkodzeń, w wyniku których materac nie spełnia standardów higieny i uniemożliwia stwierdzenie przyczyny wady.

4. W przypadku nieautoryzowanych przeróbek lub napraw.

5. Użytkowania materaca niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania

Instrukcja Użytkowania

1. Materacy nie należy składać, zginać ani rolować do transportu. Ponadto ze względu na dużą wagę i elastyczność, materace lateksowe i ze sprężyn kieszonkowych należy transportować wyłącznie w pozycji poziomej. W przypadku nie przestrzegania powyższych wymagań, ewentualne reklamacje na wymiary materaca, mniejsze od nominalnych lub na wewnętrzne uszkodzenia wkładu, nie będą uwzględniane.

2. Człowiek traci w czasie snu przeciętnie od 0,1 do 0,2 litra płynów. Materac powinien być zatem regularnie wietrzony. Najlepiej ścielić łóżko dopiero wtedy, gdy jest zupełnie suche i dobrze wywietrzone. Nie zalecamy także przykrywania łóżka narzutami w ciągu dnia.

3. Materac powinien być użytkowany na podłożu żebrowym gwarantującym swobodny obieg powietrza. Najlepsze podparcie materaca stanowią stelaże z listwami sprężynującymi. Prawidłowa odległość pomiędzy listwami stelaża nie powinna być większa niż 5 cm.

4. Matera należy zaścielać prześcieradłem, a pod prześcieradło najlepiej stosować ochraniacz, który ochroni pokrowiec materaca przed zabrudzeniem.

5. Materac należy regularnie przewracać na drugą stronę przynajmniej kilka razy w roku. Materac odwracamy również tak, aby część materaca, na której spoczywa głowa, znalazła się w nogach i na odwrót. Oba zabiegi wspomogą wentylację materaca, a także pozytywnie wpłyną na jego trwałość.

6. Zarówno materace, jak i stelaże miękną w trakcie użytkowania. Tym samym odkształcenia i nierówności powierzchni do 2 cm głębokości, a także pofałdowanie pokrowca są efektem dopasowywania się materaca do sylwetki użytkownika. Regularne odwracanie materaca na drugą stronę powinno złagodzić ten efekt.

7. Materaca przesiąkniętego wilgocią nie należy suszyć na słońcu.

8.Pokrowce zdejmowane do prania należy czyścić lub prać, przestrzegając uwag zamieszczonych na wszywkach pielęgnacyjnych. Przed wypraniem należy ściągnąć wszystkie usuwalne etykiety.

9. Nie wolno rozpinać ani zdejmować pokrowców, które nie są przeznaczone do prania, gdyż zamek błyskawiczny ma przeznaczenie wyłącznie technologiczne. Takie materace należy czyścić wyłącznie na sucho np. miękką szczotką ubraniową. Należy unikać trzepania i odkurzania.

10. Materaca nie wolno prać i czyścić na mokro, czyścić przy pomocy pary wodnej lub środków chemicznych.

11. Między materacem a stelażem powinien znajdować się ochraniacz, który ochroni powierzchnię materaca przed bezpośrednim oddziaływaniem listew.

12. Właściwa temperatura w sypialni powinna wahać się w granicach 14-18°C, zaś idealna wilgotność powietrza to ok. 50%.

Przestrzegając powyższych zasad możecie Państwo długo się cieszyć się zakupionym materacem i stelażem. Jednakże ze względów higienicznych materac nalezy wymieniać maksymalnie co 7-8 lat.

Regulamin wymiany materacy - Gwarancja Satysfakcji

Regulamin wymiany materacy w ramach Gwarancji Satysfakcji

1. Sprzedawcą materacy z kolekcji STREFY SNU objętych Gwarancją 1001 nocy jest Abra S.A. w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 33a

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2018r. i określa zasady wymiany materacy z kolekcji STREFY SNU objętych gwarancją 1001 nocy w ramach programu „Gwarancja Satysfakcji”, w przypadku niezadowolenia użytkownika z zakupionego materaca.

3. W ramach programu, Abra S.A.  zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany zakupionego materaca na inny z kolekcji  STREFY SNU  o tych samych lub innych rozmiarach.

4. Wymianie podlegają wyłącznie materace o następujących rozmiarach standardowych:

80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 użytkowane na odpowiednim, prawidłowo zainstalowanym stelażu zgodnie z zapisami gwarancji 1001 nocy.

5. W ramach „Gwarancji Satysfakcji” możliwa jest jednorazowa wymiana materaca.

6. W przypadku niezadowolenia z zakupionego materaca, Kupujący ma prawo zgłosić jego wymianę, najwcześniej po 30 dniach od daty wydania materaca, ale nie później, niż przed upływem 101 dni od daty wydania materaca.

7. Kupujący winien zgłosić chęć wymiany bezpośrednio u Sprzedającego, u którego dokonał zakupu, przedstawiając dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. W przypadku zakupu w sklepie internetowym Kupujący zgłasza chęć wymiany materaca na adres:  e-sklep@abra-meble.pl korzystając z formularza wymiany materaca.

8.  W wypadku, kiedy cena detaliczna nowego materaca jest wyższa od materaca wymienianego, Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie na rzecz Sprzedającego. W przypadku, gdy cena nowego materaca jest niższa od wymienianego, zwrot różnicy dla Kupującego następuje na kartę podarunkową Abra S.A. 

9. Kupujący jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia wymienianego materaca przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem w transporcie (np. w folię z oryginalnego opakowania).

10. Wymiana jest możliwa wyłącznie, gdy wymieniany materac jest czysty, suchy i nie nosi śladów zniszczenia ani uszkodzeń mechanicznych.

11. Transport wymienianego materaca leży po stronie Kupującego.

12. Wymianie nie podlegają materace zakupione:

 • na specjalne zamówienie klienta
 • niepełnowartościowe
 • w sklepach outletowych
 • z ekspozycji sklepowych

13. „Gwarancja Satysfakcji” dotyczy wyłącznie materacy kupowanych do użytku domowego.

14. „Gwarancja satysfakcji” obowiązuje do chwili  zmiany zapisów albo do jej odwołania.

15. Informacja o zmianie albo odwołaniu obowiązywania programu „Gwarancja Satysfakcji” zostanie opublikowana na stronie internetowej www.abra-meble.pl z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

16. Zmiana bądź wcześniejsze zakończenie - odwołanie programu „Gwarancja satysfakcji” nie dotyczy Kupujących, którzy złożyli zamówienie przed upływem wskazanego w stronie www.abra-meble.pl terminu zmiany lub zakończenia programu.

Informacja o odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Abra S.A.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Abra S.A. wypełnia następujące obowiązki:

 • odbiera nieodpłatnie w punkcie sprzedaży zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
 • odbiera nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
 • odbiera nieodpłatnie w punkcie sprzedaży zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być:

 • tego samego rodzaju, pełnić te same funkcje co sprzęt sprzedawany i  w tej samej ilości co sprzęt nowo zakupiony (zgodnie z zasadą 1:1),
 • kompletny pod względem wyposażenia,
 • odłączony od instalacji i opróżniony,
 • oddany w momencie zakupu nowego sprzętu,
 • w przypadku zamówienia sprzętu z opcją dostawy, zużyty sprzęt musi znajdować się w miejscu tej dostawy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do punktu zbierającego zużyty sprzęt (ZSEiE) lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne są na stronach urzędów gmin oraz miast.

Znajdziesz je na stronie : https://www.bip.gov.pl/subjects/index/4599.

Punkty zbiórki ZSEiE dostępne są także na stronie internetowej: http://www.biosystem.pl/punkty-zbiorki-zseie-w-polsce.html.

Szczegółowe informacje można uzyskać w salonach stacjonarnych Abra.

Regulamin promocji „10% taniej na meble tapicerowane”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki promocji pod nazwą „10% taniej na meble tapicerowane” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji  jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33a (dalej: Organizator).
 3. Promocja rozpocznie się w dniu 06.09.2019 i trwa do 10.09.2019 (dalej „Okres Promocji”).

§ 2

UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji jest każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, biorąca udział w Promocji w sposób podany w § 3 Regulaminu (dalej „Uczestnik Promocji”), z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą zostać pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się w Regulaminie wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach konkubenckich.
 4. Promocja - przygotowana przez Organizatora przeprowadzana jest pod hasłem „10% taniej na meble tapicerowane”. Meble tapicerowane to sofy, kanapy, wersalki, narożniki, fotele i pufy. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepach Organizatora. Promocja nie dotyczy produktów przecenionych oraz produktów z wyprzedaży.

§ 3

 ZASADY PROMOCJI

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepach meblowych Abra, znajdujących się na terenie Polski, których zestawienie znajduje się na stronie internetowej www.abra-meble.pl, w godzinach ich otwarcia, a także w sklepie internetowym www.abra-meble.pl

 1. Rabaty nie  łączą się z innymi promocjami lub wyprzedażami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepach meblowych Abra.
 2.  Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci sklepów meblowych Abra.
 3. Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej w sklepie online www.abra-meble.pl podlega zwrotom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci sklepów Abra.

§ 4

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres: Abra S.A., 30-417 Kraków, ul Łagiewnicka 33a, z dopiskiem: „10% taniej na meble tapicerowane” w terminie 5 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
 2. Pełna treść Regulaminu Promocji dostępna będzie na stronach internetowych ABRA www.abra-meble.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Promocji.
 4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na Zasady Promocji podane w Regulaminie.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin akcji "Dobry wybór 10% taniej lub 20 rat"

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki promocji pod nazwą „Dobry wybór 10% taniej lub 20 rat 0%” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji  jest ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33a (dalej: Organizator).
 3. Promocja rozpocznie się w dniu 18 października 2019 i potrwa do 22 października 2019 (dalej „Okres Promocji”).

§ 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji jest każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, biorąca udział w Promocji w sposób podany w § 3 Regulaminu (dalej „Uczestnik Promocji”).
 2. Promocja - przygotowana przez Organizatora przeprowadzana jest pod hasłem „Dobry wybór 10% taniej lub 20 rat 0%”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami oraz wyprzedażami.
 3. Promocja nie obejmuje produktów zamówionych lub zakupionych poza Okresem Promocji.
 4. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania  z Promocji, wybierając rabat 10%  lub 20 rat 0%.
 5. Przed dokonaniem zakupu, Klient powinien  zdeklarować, z której promocji zamierza skorzystać.

§ 3

ZASADY Rabatu 10% taniej

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepach meblowych Abra, znajdujących się na terenie Polski, których zestawienie znajduje się na stronie internetowej www.abra-meble.pl, w godzinach ich otwarcia, a także w sklepie internetowym www.abra-meble.pl

 1. Rabaty nie  łączą się z innymi promocjami lub wyprzedażami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepach meblowych Abra.
 2. Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci sklepów meblowych Abra.
 3. Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej w sklepie online www.abra-meble.pl podlega zwrotom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci sklepów Abra.
 4. W przypadku zakupów w sklepie internetowym www.abra-meble.pl system internetowy dokonuje obliczenia ceny wybranych mebli automatycznie po wpisaniu kodu promocyjnego.

§ 4

ZASADY Promocji  20 rat 0% 

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepach meblowych Abra, znajdujących się na terenie Polski, których zestawienie znajduje się na stronie internetowej www.abra-meble.pl, w godzinach ich otwarcia. Z promocji 20 rat 0% wyłączony jest sklep internetowy www.abra-meble.pl

 1. Promocja obejmuje zakup towarów z całego asortymentu Organizatora z wyłączeniem  innych promocji  lub wyprzedaży, które obowiązują w tym samym czasie w sklepach meblowych Abra.
 2.  Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci sklepów meblowych Abra.
 3. Promocja 20 rat 0% polega na możliwości sfinansowania przez Uczestnika Promocji detalicznego zakupu produktów, kredytem oferowanym przez Bank współpracujący z Organizatorem. W przypadku skorzystania z promocji 20 rat 0% Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z promocji 10% taniej.
 4. Wniosek o kredyt „20 rat 0%” można złożyć od dnia 18.10 do 22.10.2019). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wyliczona na dzień 1.10.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 0%., maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000,00 zł. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony). Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy. ABRA S.A.  współpracuje z BNP Paribas Bank Polska S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu ww. Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

§ 4

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres: Abra S.A. 30-417 Kraków, ul Łagiewnicka 33a ,z dopiskiem: „Dobry wybór” w terminie 5 dni od zakończenia akcjo promocyjnej
 2. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
 2. Pełna treść Regulaminu Promocji dostępna będzie na stronach internetowych ABRA www.abra-meble.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Promocji.
 4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na Zasady Promocji podane w Regulaminie.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno -informacyjny.

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.